عكس يادگاري با خالكوبيهاي تتلو!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- به سالمتي و ميمنتي و مباركي فصل هفتم سريال بازي تاج و تخت هم آغاز ش//د كه البته بنده هنوز وقت دانلود كردنش را به دس//ت نياوردهام ولي اگر بشود وقتي خالي كرد قطعا در خدمت اس//تاد جان اسنو و دوستان هستيم. اميدواريم كه با آغاز اين سريال يك مقدار ملت ما گير دادن به خالكوبي تتلو و حضور نامبرده در مراسم معنوي جناح راست را بيخيالي طي كنند. بگذاريد تتلو هي برود با دوستان اصولگرا بگويد و بخندد و راي آقايان ريزش كند. بگذاريد آقاي رسايي كه س//ر هيچ و پوچ دعوا راه ميانداخت، با خالكوبيهاي تتلو عكس يادگاري بگيرد. خيلي خوب اس//ت اين كار! واقعا عالي اس//ت. هم ماهيت دروني آدمها را نش//ان ميدهد، هم رايشان را با مخ ميش//كند و مياندازد پايين و هم اينكه خيال همه را راحت ميكند كه واقعا چه كس//ي دغدغه اخالق دارد و چه كس//ي دارد شعار ميدهد.به دوس//تان اصولگرا كه تازه دارند، ميروند سمت خالكوبي و رپ و موسيقي زيرزميني پيشنهاد ميكنيم حداقل به هيچكس گوش بدهيد نه تتلو. آدم ميخواد رپ هم گوش بدهد باكالسش را گوش بدهد بهتر است. ياس هم خوب اس//ت. در قياس با تتلو حتي حامد زماني هم خوب است! از دوستان ميخواهيم اصال روي حضور تتلو يا حتي بهاره رهنما در جمع اصولگرايان حساسيت نشان ندهند. بگذاريد با همين سلبريتيهايي بگردند كه يك عمر ميزدند توي سر ما! حاال بروند باهاشان سلفي بيندازند. فقط هم مجسم كنيد آقاي رسايي برود اجراي خصوصي جناب تتلو مثال در وياليي، خانهاي! از فنالند كه بدتر نيست كه!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.