انيميشن ايراني نامزد جشنواره آمريكايي شد

Jahan e-Sanat - - News -

انيميشن »عروس//ك چيني بابا« در دو بخش از جشنواره بينالمللي »ميلنيال« در تگزاس آمريكا نامزد كسب جايزه شد. اين جشنواره سينمايي كه ويژه فيلمسازان و فيلمنامهنويسان دانشجو از سراسر جهان است از تاريخ 16 تا 20 آگوست 25) تا 29 مرداد( در شهر تگزاس برگزار ميشود و انيميشن ايراني »عروسك چيني بابا« ساخته علي زارع قنات نوي در دو بخش انيميشن و بهترين فيلم كوتاه بينالملل اين رويداد سينمايي نامزد دريافت جايزه شده است. انيميشن »عروسك چينيبابا« اقتباسي آزاد از داستان كوتاه عروسك چيني بابا نوشته هوشنگ گلشيري است كه طي سه سال طراحي و ساخته شده است. سبكانيميشنفيلم،روتوسكوپيدوبعدياستكهبراياولينبار با چنين حجمي در ايران به اجرا درآمده است و داستان آن درباره دختري است كه زنداني شدن و كشته شدن پدر نويسندهاش را به وسيله عروسكهاي مادرش بازسازي ميكند. اين فيلم از محصوالت مدرسه كارگاهي سينما و شركت فيلمسازي گلبرگ فيلم شيراز است و تاكنون موفق به كسب مقامهاي مختلفي در جشنوارههاي بينالمللي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.