تروریست خواندن سپاه ریسک علیه نیروهای آمریکا در منطقه است

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسیاسی-سردارسرلشگرمحمدباقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشور در حالی در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه در مشهد به سخنرانی پرداخت که بیشتر سخنان او اشاره به انتقادات داخلی و خارجی در کش//ور داشت. بیشتر مخاطب او در این سخنرانی، مقامات ارشد آمریکایی بودند. او در واکنش آشکار به سخنان تیلرس//ون، وزیرامور خارجه آمریکا درباره تغییر رژیم کشور اعالم کرد که ایران حق دخالت هیچ کش//وری در امور داخلی خود را نمیدهد. البته واکنش بیشتر او به مس//اله تحریمهای آمریکا علیه ایران و س//پاه پاسداران بود که در پاسخ به آن گفت: قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران دفاعی است و هرگز قابل معامله و مذاکره در هیچ سطحی نیست. البته سردار باقری در این همایش با اشاره به اقدامات سپاه در زمینه سازندگی کشور به دفاع از عملکرد نیروهای سپاه خارج از حوزه وظایف خود پرداخت. موضوع دیگری که باقری در خصوص آن س//خن گفت مس//اله استقالل کردس//تان عراق بود. ایران با توجه به ش//رایط کنونی منطقه، نسبت به برگزاری این همهپرسی نگاه دوراندیشانهای دارد. موضع اصولی وروشن ایران، حمایت از تمامی//ت ارضی و یکپارچگی عراق است و استراتژی ثابتی در این امر وجود دارد چرا که مخالف برهم خوردن موازنه در منطقه و تجریه کشورهای همسایه است. از طرفی شرایط فعلی بازشدن پرونده استقالل کردستان باعث تشدید اوضاع سیاسی و در نتیجه اوضاع امنیتی خواهد شد. البته تنها همسایگان کردستان با این همهپرسی مخالف نیستند بلکه در سطح کالن نیز کشورهای آمریکا، روسیه و حتی کشورهای اروپایی که روابط حسنهای با اقلیم کردستان عراق دارند، با همهپرسی مخالفت کردهاند چراکه این همهپرسیمیتواندباعثموججدیدیدربیثباتی در عراق شود.سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری در این همایش با ارائه تحلیلی از وضعیت و شرایط منطقهوجهاناظهارکرد:باگذشتقریببهچهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی و حدود سه دهه از پای//ان دفاع مقدس با وجود تداوم توطئهها و تهدیدات متعدد جبهه دشمن، جمهوری اسالمی ایران در اوج عزت، اقتدار و عظمت است و به راه نورانی و الهامبخش خود ادامه میدهد. وی افزود: پیدایش تهدیدات نوین امنیتی که با طراحی و تالش قدرتهای استکباری، مرتجعان منطقه و غفلت و بیتوجهی برخی همسایگان، جمهوری اسالمی را هدف قرار داده است و کشاندن تهدید به داخل ایران را دنبال میکند، لزوم هوشمندی و آمادگی بیشتر برای مقابله و خنثیسازی آنها را مورد تاکید حوزه دفاعی و امنیتی قرار میدهد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه جمهوری اس//المی ای//ران امروز قویتر و موفقتر از همیشه، توان دفاعی خود را برای مقابله با تهدیدات ارتقا داده است، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران با تمرکز بر راهبرد ظرفیتسازی پیشرونده و متراکم دفاعی توانسته است با دفاع جانانه از مرزهای کش//ور و جانفشانی مدافعان ح//رم و کمک به کش//ورهای محور مقاومت در برابر تروریس//تهای تکفیری، صحنه نبرد را به مناطق دوردست منتقل کند و امنیت مثالزدنی را برای مردم خود به ارمغان آورد.رییس س//تاد کل نیروهای مسلح با اشاره به وضعیت منطقه جنوب غرب آس//یا خاطرنشان کرد: این منطقه مح//ور تحوالت جهان اس//ت و به دلیل دخالت قدرتهای استکباری، شیطنت صهیونیستها و خیانت سران برخی حکومتهای غیرمردمی و جائ//ر منطق//ه امروز با ح//وادث و توطئههای جدیدی نیز روبهرو شده است که نباید نسبت به اینموضوعسادهاندیشیوسهلانگاریکرد.باقری طرح موضوع برگزاری همهپرسی در کردستان عراق را س//رآغازی بر پدید آمدن مش//کالت و چالشه//ای جدید در این منطقه دانس//ت و تاکی//د کرد: این موض//وع به هیچ وجه قابل پذیرش همسایگان عراق نبوده و حفظ استقالل و یکپارچگ//ی عراق به نفع تمام اقوام، مذاهب و بخشهای مختلف این سرزمین است. عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بروز اختالف و تنش بین برخی کش//ورهای منطقه و ایجاد صفبندی جدید میان کشورهای عربی گفت: توصیه جمهوری اسالمی ایران چه به عراق و چ//ه برخی اختالفات دیگر در حاش//یه خلیج فارس، گفتوگو در فضایی به دور از خشونت و دودستگی است. وی تاکید کرد: منطقه کشش جن//گ و تنشهای دیگر را ندارد و قطعا بروز هر درگیری جدید پای بدخواهان و متجاوزان را به منطقه خواهد کشاند و این درحالی است که کش//ورهای منطقه خود به خوبی ظرفیت الزم ب//رای حل معض//الت و اختالفات را دارا هس//تند و نیاز به دخالت قدرتهای سلطهگر فرامنطقهای ندارند. رییس ستاد کل نیروهای مس//لح در بخ//ش دیگری از س//خنان خود با اش//اره به تهدیدات و س//خنان اخیر مقامات نظامی آمریکایی که با دخالت آش//کار در امور داخلی کشورمان از ضرورت تغییر نظام در ایران سخن گفتهاند، تصریح کرد: ملت ایران متحد و یکپارچه در سایه امنیت مثالزدنی، انتخاباتی با شور و عظمت را برگزار کرد. مردم ایران در امنی//ت و در یک نظام مردمس//االر بر تصمیم خ//ود در دفاع از انقالب اس//المی و جمهوری اس//المی محکم ایستاده است و اجازه دخالت در سرنوش//ت و امنیت کشورمان را به دیگران نمیدهد. باقری تاکید کرد: مقامات آمریکایی قدری عاقالنهتر، سنجیدهتر و پختهتر نسبت به دیگر کشورها آن هم کشور مقتدری مانند ایران که با سربلندی و صالبت برابر تمامی توطئهها ایس//تادگی کرده، صحبت کنند و بیش از این با ابروی نداشته خود بازی نکنند.

عضو شورای عالی امنیت ملی طرح در دست اقدام مجامع قانونی آمریکا برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران به ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در زمره محاسبات غلط آمریکاییها نسبت به جمهوری اسالمی دانست و یادآور شد: ملت ایران همواره در برابر نظام سلطه و استکبار به ویژه آمریکا ایستادگی کرده و روزبهروز مقاومتر ش//ده اس//ت. بنابراین تحریمهای بعدی نیز به فرصتی برای رشد و بالندگی، خوداتکایی و توجه به ظرفیتهای بومی و درونی کشور بدل خواهد ش//د.وی تصریح کرد: همردیف شمردن سپاه با گروههای تروریستی و جاری کردن تحریمهای مشابه آنان برای آن ریسک بزرگی برای آمریکا و پایگاهها و نیروهای مستقر آنها در منطقه است. رییس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به توصیه مجام//ع قانونگذاری آمریکا برای در نظر گرفتن احتیاط و عمق بیش//تر نسبت به تصمیمگیری درباره اعمال تحریمهای جدید علیه ایران تاکید کرد: قدرت موش//کی جمهوری اس//المی ایران دفاعی اس//ت و هرگز قاب//ل معامله و مذاکره در هیچ سطحی نیست.

سرلشکر باقری در بخش دیگری از سخنان خود ب//ا قدردانی از نقش نیروی زمینی س//پاه پاس//داران انقالب اسالمی در مقابله با تهدیدات و برق//راری امنیت در مناطق م//رزی گفت: در ش//رایطی که کش//ور با تهدیدات فرامنطقهای، جنگهای نیابتی منطق//های و کوتاهی برخی همس//ایگان در کنترل وضعیت امنیت مرزهای مشترکمواجهاست،نیرویزمیتینقشممتازی را عهدهدار شده است و با استقبال از ماموریتها، در کمال شجاعت، ابداع و ابتکار و خالقیت نقش بیبدیلی را در برقراری امنیت در شمال غرب و جنوب شرق و شمال شرق و جنوب غرب کشور ایفا کرده اس//ت. وی تصریح کرد: نیروی زمینی سپاه که با دفاع مقدس متولد شده و بلوغ یافته به فضل الهی در دوره فرماندهی س//ردار پاکپور توانس//ته با تجربه باال و سختکوش//ی کمنظیر، امنیت مناطق مورد طمع و تهدید را در س//طح سایر مناطق کشور تامین کند.رییس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به فعالیتهای بهداشتی و درمانی و محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه که توام با پرداختن به ماموریتهای امنیتی در مناطق مرزی در دس//تور کار این نیرو قرار دارد، خاطرنش//ان کرد: جای ج//ای مناطق مرزی و محل استقرار نیروی زمینی سپاه، شاهد همت جهادی و انقالبی یگانهای این نیرو در راهاندازی بیمارس//تانهای صحرایی مجه//ز و همتراز با بیمارس//تانهای ش//هری برای خدمترسانی و درمان رایگان مردم محروم و نیازمند اس//ت؛ به گونهای که س//پاه ه//زاران عمل جراحی در این بیمارستانها برای معالجه مردم انجام داده است. وی افزود: کمک به س//اخت مسکن روستایی، راههای روستایی، محرومیتزدایی، اشتغالزایی و دیگر ابعاد خدمترسانی به مردم نشان از ایمان و اراده این نیرو برای مجاهدت در این عرصه دارد.

سرلشکر باقری اقدامات قابل تحسین نیروی زمینی سپاه را بخش اندکی از نقشآفرینیهای ای//ن ارگان در امر توجه به س//ازندگی، عمران و آبادانی کشور دانست و تاکید کرد: سپاه در کنار نقشآفرین//ی در حوزه دفاعی و امنیتی کش//ور در عرص//ه س//ازندگی، محرومیتزدایی و یاری مردم تاثیرات راهبردی داشته و نقش بیبدیلی با اتکا به توانمندیهای بومی و ایرانی ایفا کرده است. رییس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به رضای//ت فرمانده معظم کل قوا از نیروی زمینی سپاه و فرمانده مقتدر و رزمندگان مخلص آن با تاکید بر مجاهدت خستگیناپذیر برای پاسخ به انتظاراتوانجامسختترینماموریتهایامنیتی در مناطق راهبردی مرزی کش//ور تصریح کرد: آمادگی برای پیش کنشگری برابر عوامل تهدید از جمله مهمترین انتظارات فراروی نیروی زمینی س//پاه است که به مدد هوشمندی، هوشیاری و توانمندیهای سرشار، وضعیت اطمینانبخشی را نوید میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.