ورود نظامیان به عرصه دیپلماسی

Jahan e-Sanat - - News -

باالخره پس از چند روز، ارش//دترین مقام نظامی ایران به حمالت لفظی و ادعاهای آمریکاییها علیه سپاه واکنش نشان داد.

در دفاع تمامقد سرلش//کر باقری از فعالیتهای سپاه در خارج از کشور و نیز در داخل، نه فقط مقامات خارجی و به ویژه اعراب و آمریکاییها مورد نظر بودند بلکه در این سخنان رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشور نیمنگاهی به مقامات کشورمان داشته و به ابهامهایی که در خصوص فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی سپاه مطرح میشود، پاسخ داده است.

این سخنان در واقع نسبت به هرگونه ماجراجویی شش کش//ور عربی به رهبری عربستان سعودی علیه قطر هشدار داده و آنان را از وارد شدن به جنگ علیه قطر برحذر داشته است. این امر نشان میدهد که از نظر ایران، هرچند عربستان در یمن درگیر جنگی مزمن و فرسایشی است اما از آن نظر که رفتار حاکمان سعودی قابل پیشبینی نیست نمیتوان احتمال وقوع جنگی علیه قطر را منتفی دانست. در این میان پرسش مهم آن است که در صورت وقوع جنگ احتمالی، آیا ایران براساس توافقنامه نظامی خود از قطر حمایت خواهد کرد؟ البته بزرگترین مانع بر سر راه وقوع این جنگ پایگاه نظامی ایاالت متحده در ش//به جزیره قطر اس//ت که گمان نمیرود آمریکاییها برنامهای برای تغییر موقعیت جغرافیایی آن داش//ته باشند. ارش//دترین مقام نظامی ایران همچنین درباره اس//تقالل اقلیم کردستان از عراق ابراز نگرانی کرده و درباره آن هشدار داده است. در این باره، اگرچه پیش از این مقامات سیاسی ایران و از جمله سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان، برگزاری همهپرسی برای استقالل کردستان را رد و غیرقابل قبول دانسته بودند اما ورود ارشدترین مقام نظامی کشورمان به این ماجرا میتواند ابعاد موضوع را گسترش داده و حساسیت آن را بیشتر کند. اظهارنظر یک مقام نظامی ایران در این باره، ممکن است با هدف یادآوری کمکهای ایرانی برای جلوگیری از سقوط اربیل صورت گرفته باشد. نظامیان ایرانی میگویند اگر کمکهای ایران برای دفاع از اربیل نبود براساس آن چه مسعود بارزانی اظهار کرده بود سقوط اربیل به دست داعش حتمی بود. این ادعا البته با کمی تغییر از سوی برخی مقامات کرد نیز بیان شده است. با این مالحظه، ایران تالش برای جداسازی و استقالل اقلیم کردستان از عراق- که برخی گسلهای قومیتی ایران را نیز فعال خواهد کرد- را برنمیتابد و تالش کردها در این زمینه را نوعی ناسپاسی در قبال خدمات ایران به شهروندان کرد عراق میداند.بعد از موضعگیری رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در قبال استقالل کردستان اکنون این پرس//ش مطرح است که در صورت بیتوجهی به خواستایران،آیاتهراندرقبالاستقاللکردستانواکنشهای نظامی یا امنیتی نشان خواهد داد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.