وزارتدادگستریکماختیارترینوزارتخانهاست

Jahan e-Sanat - - News -

وزیردادگستریگفت:درقانوناساسی یکبندمربوطبهوزارتدادگستریاست اما کماختیارترین وزارتخانه محس//وب میش//ود. به گزارش ایلن//ا، مصطفی پورمحمدیگفت:سرجمع51 میلیون پرونده مورد رس//یدگی قرار میگیرد و این نش//ان از زحمات مجموعه عوامل اس//ت اما خروجی این تالشهای انبوه چیست. ما در دستگاه قضایی به دلیل حجم کار زیاد خستگی جسمی و روحی را شاهدیم، مراجعهکننده با انتظارات و توقعاتزیادیبهمحاکممراجعهمیکند و مشکالت جدی برای همکاران ما دارد. عض//و دولت تدبیر و امی//د اضافه کرد: با وج//ود تراکم ب//االی کار در محاکم، قضاوتهاییکهنسبتبهبرخیازقضات و کارکنان میشود بیانصافی است، این افراد فشارهای زیادی را در راستای تحقق عدالت و صدور حکم تحمل میکنند. پورمحم//دی با بیان اینکه باید در بین دستگاهها تعامل منطقی و حساب شده در جهت همافزایی وجود داشته باشد، گفت:قاضیمستقلازتطمیعهاوفشارها وکششهاانشایحکمکندوازهیچکس نبایدپرواییداشتهباشد.اماکارهاییباید از سوی س//ایر دستگاهها صورت گیرد که آسیبهای اجتماعی کاهش یابد و تسهیل در امور اجتماعی حاصل شود. دول//ت هم اگ//ر میخواهد تعامل کند باید تالش کند که پروندههای قضایی کاهشیابد.

وزیر دادگستری ادامه داد: ریاست قوه قضاییه با دولت تعامل دارند و من در اینجا از ایش//ان بابت توقف اجرای احکام صادر ش//ده علیه دستگاههای دولتی و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرس//ی کیفری تش//کر میکنم اما پرون//ده وقتی به ماده 477 میرس//د یک فرآیند طوالن//ی و وقتگیر طی میشود. وی به دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری اشاره کرد و گفت: در جری//ان انتخابات چون یک کاندیدا و رقی//ب از قوه قضاییه بود مطالبی که مطرح میشد خطاب به قوا بود و این امر پسندیده نیست.

پورمحمدی با اشاره به اینکه طبق قانون اساس//ی وزیر دادگس//تری رابط بین قواست، اظهار کرد: قوانین اخیر در راستایافزایشاختیاراتوزیردادگستری واینکهمجلسمشکلیازوزارتخانهراحل کند،نبودبلکهمیخواستراهسوالازقوه را باز کند. وی با تاکید بر رصد، کنترل و تقویت سیس//تمهای نظارت//ی ادامه داد: ب//ا افزایش گش//تهای تعزیرات و سیستمهاینظارتی،توانستیم05درصد پروندههای تعزیرات را کاهش دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.