وزارت ارتباطات تسلیم قانون باشد

Jahan e-Sanat - - News -

دادستان کل کش//ور اعالم کرد: فیلتر س//ایتها و کانالهای شبکه مجازی از دو طریق دس//تور قضایی یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادی//ق محت//وای مجرمانه انجام میش//ود و اف//راد نمیتوانند با نظر ش//خصی خود اقدام به چنین کاری کنند. به گ//زارش ایلن//ا، منتظری گف//ت: آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی در خص//وص بس//تن و فیلتر کردن سایتها، شبکهها یا کانالهای فضای مجازی اعالم میش//ود یا با دستور قضایی اس//ت که از سوی ایشان به وزارت ارتباطات اعالم میش//ود یا با دس//تور و تصویب کارگروه است که هر دو باید انجام شود. دادستان کل کشور افزود: جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری یا حسب مورد و برنامهریزی صورت گرفته به ص//ورت آنالین برگزار و تصمیمات مربوط//ه و نظرات همه اعضا در این جلس//ات اخذ میشود. منتظری تاکید ک//رد: وزیر محترم ارتباطات اعالم کرده اس//ت معاون دادس//تان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی خود را اعالم میکند که قطعا چنین نیست و حتی یک مورد هم نمیتوانند ارائه دهند که دستور شخصی آقای خرمآبادی بوده است.

وی افزود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مج//ازی را رصد کند و خطرات//ی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانوادهها و دغدغه مقام معظم رهبری اس//ت، تبیین و اعالم کند. همچنین به دس//توراتی ک//ه از ناحیه دادس//تانی کل اعالم میشود عمل کند.

دادستان کل کشور گفت: انتقاد ما از وزارت ارتباطات این اس//ت که برخی از کانالها و سایتهایی را که بر اس//اس دستور قضایی یا تصویب کارگروه باید بس//ته و فیلتر ش//وند، نمیبن//دد و مس//دود نمیکند. وی تصریح کرد: مسووالن این وزارتخانه اعالم کردهاند که دستورات و منویات مقام معظم رهبری را اجرا میکنند، مقام معظم رهبری چند سالی است که نس//بت به ایجاد شبکه ملی در کشور تاکید کردهاند، البته اقداماتی شده اما انتظار این است که تالشها در این زمینه بیشتر شود. دادستان افزود: سخن ما با وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.