انعقاد قرارداد پارسیان با بزرگترین شرکت بیمهارمنستان

Jahan e-Sanat - - News -

گردشگران ایرانی که از این پس از طریق زمینی به کشور ارمنستان سفر میکنند، میتوانند از سه بیمهنامه بدنه خودرو، شخص ثالث خودرو )با شرایط کشور ارمنستان( و بیمه درمان مسافرتی استفاده کنند.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بیمه پارس//یان، سه نوع بیمهنامه در قرارداد فیمابین بیمه پارسیان با بزرگترین شرکت بیمهای کشور ارمنستان قابل ارائه به بیمهگذاران است که در تمام شعب و نمایندگیهای بیمه پارسیان در سراسر کشور و همچنین در مرز ارمنستان صادر میشود و جزییات آن به شرح زیر است:

- بیمه خودرو: در صورتی که خودرو گردشگرانی که با وسیله نقلیه شخصیبهارمنستانمسافرتمیکننددچارسانحهشوداینبیمهنامهتمام پوششهای بیمهنامه بدنه و همچنین مزایایی از قبیل حمل رایگان و اعزام به تعمیرگاه و پرداخت خسارت بیمههای بدنه خودرو را شامل میشود.

- بیمه شخص ثالث اجباری خودرو کشور ارمنستان: شامل پوششهای بیمه شخص ثالث طبق قوانین کشور ارمنستان بوده و گردشگران ایرانی میتوانند قبل از ورود به کشور ارمنستان از طریق شعب و نمایندگان بیمه پارسیان در سراسر کشور یا در مرز آن را خریداری کنند و از مزایای آن هنگام مسافرت خود بهرهمند شوند.- بیمه درمان مسافرت هوایی و بیمه درمان مسافرتی: براساس قراردادهایی که بیمه پارسیان با مراکز درمانی و بیمارستانهای درجه اول ارمنستان منعقد کرده، گردشگران ایرانی در این کشور در صورتی که قبل از خروج از کشورمان این بیمهنامه را از بیمه پارس//یان دریافت کنند، میتوانند در صورت لزوم از تمام مزایای آن در کشور ارمنستان بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.