هنگاماجرايحميدصفتدرالمبورگينيبرققطعشد

Jahan e-Sanat - - News -

برق سالن شهرزاد هنگام اجراي نمايش المبورگيني به دليل حضور حميد صفت قطع ش//د و اج//را زير نور موبايلهاي تماش//اگران ادامه پيدا كرد.

اجراي شب گذشته نمايش المبورگيني به نويسندگي و كارگرداني س//يامك صفري به دليل قطع برق سالن دچار اختالل شد. اخاللي كه به نظر ميرس//د به دليل حضور حميت صف//ت )خواننده- بازيگر( اين نمايش باشد.

حض//ور حمي//د صفت خوانن//ده رپ، در اين نماي//ش چندي پيش حاشيهساز ش//ده بود؛ حاشيههايي كه به نظر ميرسيد ناشي از اعمال نظر دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مبني بر حضور يك خوانن//ده رپ در تئاتر اس//ت. اتفاقي كه پي//ش از آن براي حضور يك خوانن//ده در نمايش »تهران، هملت، «2017 ب//ه كارگرداني كيومرث م//رادي هم پيش آمده ب//ود، هرچند منجر به عدم حضور اين خواننده در طول اجرا نشد.

پس از فراز و نشيبهايي پيرامون اين مساله كه اعتراض تعدادي از هنرمندان تئاتر مبني بر اينكه دفتر موسيقي نبايد در اين زمينه دخالت كند را در پي داش//ت، پاي علي مرادخاني معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به ماجرا باز شد. مرادخاني در گفتوگويي از لزوم تعامل دوجانبه بين موس//يقي و تئاتر در چنين مواردي سخن گفت كه ايجاد واحدي مشترك را براي صدور مجوز در اين زمينه ضروري ميكند. به گزارش ايلنا، با اين همه نمايش »المبورگيني« از 22 تير اجراي خود را در سالن شماره 2 شهرزاد آغاز كرد و عالوه بر سيامك صفري و اشكان خطيب//ي، حمي//د صفت نيز به عنوان خواننده-بازيگ//ر پس از دريافت مجوزهاي الزم در اين اثر نمايشي حضور پيدا كرد.

در س//ومين اجراي اين نمايش؛ به محض حضور حميد صفت روي صحنه؛ برق س//الن از س//وي مسوول سالن قطع شد. گرچه تماشاگران با روشن كردن نور تلفنهاي همراه خود خواستار ادامه اجرا شدند و از اين لحظه به بعد حميد صفت در روشنايي نور تلفنهاي همراه اجراي خود را در نمايش به پايان برد.

الزم به ذكر اس//ت كه قطعي برق فقط مربوط به س//الن ش//ماره 2 مجموعه تئاتر شهرزاد و اجراي نمايش »المبورگيني« بوده است.

از قرار معلوم گروه نمايشي المبورگيني قرار است به اجراي خود در تماشاخانه شهرزاد به دليل اين اتفاق پايان دهد و اجراهاي خود را در سالن ديگري روي صحنه ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.