اكران»ساعت5 عصر«ازچهارشنبهدرسينماهايكشور

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-سخنگويشورايصنفينمايشازاكرانفيلمسينمايي»ساعت 5 عصر« از چهارشنبه 28 تيرماه در سينماهاي كشور خبر داد.

غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش با اشاره به برگزاري جلس//ه دوشنبه 26 تيرماه شوراي صنفي نمايش گفت: فيلم سينمايي »س//اعت 5 عصر« به كارگرداني مهران مديري از روز چهارش//نبه 28 تيرماه به جاي فيلم سينمايي »نهنگ عنبر« در گروه سينمايي قدس اكران ميشود. فيلمهاي ديگري كه در حال حاضر در سينماهاي كشور در حال اكران هستند، به دليل كف فروش باال، همچنان به نمايش خود ادامه ميدهند.

فرجي در پايان تاكيد كرد: به دليل تخلف بعضي از سينماها در نمايش فيلم »مسلخ« به كارگرداني اصغر نصيري، اكران اين فيلم يك هفته ديگر در سينماهاي كشور ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.