تجلیل از نماینده وزارت امور خارجه در استان گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

پشتیبانیهای متقابل شهرداری و رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو موجب توسعه روابط با کشورهای حاشیه دریای خزر میشود.مراسم تجلیل از باقریپور، نماینده وزارت امور خارجه در استان گیالن و رایزن اقتصادی جدید سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو در ساختمان شهرداری رشت برگزار شد. در این نشست که با حضور جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت، باقریپور نماینده وزارت امور خارجه در استان گیالن، رستگار معاون مالی اقتصادی شهرداری، حقبین مدیر مالی شهرداری، حسینی نماینده اداره کل اتباع امور خارجه استانداری گیالن و قدیمی مدیر ارتباطات و امور بینالملل شهرداری رشت برگزار شد، فرامرز جمشیدپور در دیدار با رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو ضمن قدردانی از زحمات وی در طول دوران خدمتش در استان گیالن و رشت اظهار کرد: تسهیالتی که در روابط میان رشت و کشورها و شهرهای مختلف انجام شد، از اثرات ماندگار تالشهای نماینده وزارت خارجه در گیالن است.وی با اشاره به توانمندیهای رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو گفت: با مستقر شدن این رایزن، در روابط بین شهرهای آذربایجان و رشت، گردشگری، توریسم و سرمایهگذاری کمکهای فراوانی میشود. سرپرست شهرداری رشت این شهر را محل امن سرمایهگذاری دانست و خاطرنشان کرد: رشت سرشار از موقعیتهای سرمایهگذاری بوده و این مهم موجب توسعه بین شهر خالق خوراک میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.