تشکیل کمیته نظارت بر حفظ و نگهداری حریم راههای گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

ایرانپرست، معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای گیالن در جلسه بحث و بررسی پیرامون موضوعات حریم راههای استان که با حضور روسای ادارات ستادی حوزههای ایمنی حریم راهها، حقوقی و بازرگانی و سرمایهگذاری و نیز روسای ادارات راهداری وحملونقلجادهایشهرستانهایاستانبرگزارشد،بااعالماینخبرگفت:بهمنظوربهبودنظارتمستمربرحفظوصیانتازحریم راههای استان گیالن کمیته نظارت بر حفظ و نگهداری حریم راههای استان تشکیل شده است.وی در ادامه درخصوص اعضای کمیته مذکور گفت: روسای ادارات ایمنی و حریم راهها، حقوقی، بازرگانی و سرمایهگذاری و یک کارشناس از حوزه ایمنی حریم راههااعضایکمیتهمذکورهستندکهدرجلساتمنظموماهانهایکهبهریاستمعاونتراهداریادارهکلبرگزارمیکنند، ضمن بررسی وضعیت حریم راههای گیالن، گزارشهای مستمر ارائهشده از عملکرد ادارات راهداری و حملونقل جادهای شهرستانهایاستانرا موردرسیدگیقرارمیدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.