بهینهسازي ابتکاری کمپرسور گریز از مرکز پاالیشگاهاصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

کارمند ارش//د تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد: با تالش متخصصان تعمیرات این شرکت، کمپرسور گریز از مرکز واحد هواي فشرده به صورت ابتکاري بهینه و بازسازي شد. حسین مومنی گفت: کمپرس//ورهای کالرک ش//رکت پاالیش نفت اصفه//ان از نوع ‪INTERNAL GEAR‬ چهارمرحلهاي هستند که دو عدد پینیون دور پایي و دور باال که روي هر کدام از آنها دو عدد پروانه نصب ش//ده و وظیفه افزایش فش//ار حدود هفت هزار مترمکعب هوا را از فشار جو به حدود 8 اتمسفر را انجام ميدهند و توسط‪GEAR BULL‬ که با الکتروموتور یا توربین بخار ميچرخند، به دوران درميآیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.