كودتاي اصولگرایان علیه اصالحطلبان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

خاطره كابينه س//ازندگي تكرار ميشود؟ هنگامي كه مرحوم آيتاهللهاش//مي رفس//نجاني به قدرت رسيد، محافظهكاران و چهرههاي جناح راست كه از راهيابي به كابينههاي ميرحسين موسوي باز مانده بودند، به رييسجمهور فشار آوردند كه از اين چهرهها در دستگاههاي اجرايي استفاده كند و به اين ترتيب از بسياري از مقامات دولتي، چه در سطح وزير و چه در مقامهايي ديگر و از جمله معاون يا مشاور رييسجمهور، از چهرههاي محافظهكار موس//وم به جناح راست استفاده شد چنانكه در آن كابينه كه به كابينه سازندگي معروف شد، از افرادي مانند محمدخان، ميرسليم، بش//ارتي، واليتي ...و كه نزديكي قابل مشاهده و آشكاري به جناح راست داشتند، استفاده شد.

اكن//ون و پس از اخ//راج محافظ//هكاران و اصولگرايان به ويژه اصولگرايان افراطي از مناصب انتخابي به نظر ميرسد محافظهكاران دوباره دست به كار شدهاند تا با وارد كردن فشار به حسن روحاني تركيب كابينه را آنچنان كه خود ميپسندند، تعيين كند. با توجه به اينكه اكثريت مجلس در دست اصالحطلبان و اعتدالگرايان قرار دارد، اصولگرايان و افراطيها براي قبوالندن و ديكته كردن خواست خود به رييسجمهور از اهرمهايي قدرتمندتر از مجلس استفاده كردهاند. بهعنوان مثال محافظهكاران ممكن است تهديد كنند كه در صورت عدم حضور چهرههاي محافظهكار در كابينه بعدي اصالحطلبان براي دور بعد نبايد به تاييد صالحيت اميد داشته باشند يا سختگيريهايي عليه ايشان اعمال خواهد شد كه دولت آنان را منفعل كند.

اصولگرايان در كابينه نخس//ت حسن روحاني نيز عالقهمند به حضور در كابينه داش//تند و بيتوجهي به اين عالقه ايشان، باعث شد چند وزير كابينه براي دفعات مكرر از گرفتن راي اعتماد ناتوان بمانند. در واقع اصولگرايان با راي اعتماد ندادن به وزراي يادش//ده به حسن روحاني اعتراض ميكردند كه چرا در دولت به سهم آنان بيتوجهي شده است. اما روحاني زير بار اين فشار نرفت و با معرفي چندباره وزرا، حاضر نشد محافظهكاران را به كابينه راه دهد.

ولي براي كابينه دوم، مزاحمت اصولگرايان در مجلس وجود ندارد و همين امر رفتار اصولگرايان ارشد و حكومتي را راديكالتر كرده اس//ت. در اين جهت حتي كودتاي اصولگرايان عليه اصالحطلبان هم محتمل است. در اين رابطه برخي چهرههاي ارشد محافظهكار مانند برادران الريجاني و حتي مقامات باالتر توصيههايي كردهاند كه بيتوجهي به آنها ممكن است تبعات ناخوشايندي داشته باشد. قرائن روشني وجود دارد كه در كابينه بعدي بيژن نامدارزنگنه به دليل عدم همراهي با نهادهايي كه دستاندركار فعاليتها و پروژههاي نفت و گاز بودهاند نبايد حضور داشته باشد. آخوندي هم كه دست مقاطعهكاران قدرتمند حكومتي را از پروژههاي پرسود عمراني قطع كرد هم مورد غضب قرار گرفته و ديگر نميتواند حسن روحاني را همراهي كند. صالحياميري هم كه در بسيج افكار عمومي به نفع حسن روحاني نقشهايي هرچند ضعيف ايفا كرد هم بايد از شمار وزرا اخراج شود.

ديروز و پس از برگزاري جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسالمي برخي نمايندگان در ميان خبرنگاران حاضر شدند و مذاكراتي كه هماكنون در جريان اس//ت تا فهرس//ت كابينه تكميل شود را افشا كردند. از جمله اين گفتارها مشورتهايي است كه حسن روحاني با مقام معظم رهبري انجام داده است. در اين مذاكراتي كه روحاني با مقامه//اي گوناگون انجام داده، گاه//ي توصيههاي موكدي نيز صورت گرفته و كامال قابل درك اس//ت كه حس//ن روحاني براي پرهيز از تش//ديد تنشها و مخاطرات ناشي از آن به اين توصيهها تن دردهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.