تداوم رفتارهاي ضدبرجاميآمریكا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - S.Harsani.k@gmail.com

دكتر صالحالدين هرسني*

با وجود تصديق ترام//پ مبن//ي بر آنكه ايران نسبت به ش//رايط برجام طي دو سال اخير پايبند بوده است اما ركس تيلرسون، وزير خارجه دولت ترامپ اعالم كرده آمريكا قرار است تحريمهاي جديد و سفت و سختتري را در قبال ايران وضع كن//د. بهانه برقراري نظ//ام جديد تحريم آمريكا آنگونه كه ركس تيلرسون خبر آن را اعالم كرده است به جهت حمايت ايران از تروريس//م و فعاليتهاي بدخواهانهاي است كه ايران در قالب نفوذ بدخيم خود در جغرافياي پرالته//اب خاورميانه انجام ميدهد. تالش ب//راي براندازي متحدان آمريكا در منطقه، توس//عه فزاينده برنامه موشكهاي بالستيك، حمايت از تروريسم و پيكارجويي، همدس//تي با دولت بش//ار اسد، رييسجمهور س//وريه، خصومت با اس//راييل و حمالت سايبري به آمريكا از جمله فعاليتهاي مخرب ايران است كه ركس تيلرس//ون مخاط//رات آن را براي تهديد منافع حياتي آمريكا به دولتمردان كاخ سفيد هشدار داده و آن را بهانه وضع و اعم//ال تحريم جديد آمريكا عليه ايران قرار داده است. اين موضع آمريكا سبب شد مجلس ايران با تصويب طرح يك فوريتي، مخالفت خود را عليه مواضع ضدبرجامي آمريكا اعالم كند.

بدون تردي//د اين مواض//ع آمريكا به معناي تشديد سنگاندازي و مانعتراشي در قبال برجام اس//ت و نشان ميدهد كه مش//كل آمريكا بر س//ر نوع توافق يعني بدترين نوع توافق غرب با ايران همچنان پابرجاست. از سوي ديگر نشانهها و قرائني وجود دارد كه نشان ميدهد هدف آمريكا ب//ا اتخاذ اينگونه مواض//ع نه تالش براي كنار گذاشتن برجام بلكه بيشتر براي آن است كه ايران نتواند از مزاياي پيشبيني شده در برجام استفاده كند به گونهاي كه در آينده شرايط براي كنارهگيري و خروج ايران از برجام فراهم آيد. به عبارت ديگر با وجود انجام تمام تعهدات از سوي ايران، سياست آمريكا بر اين امر مبتني است تا با مانعتراش//ي، ايران را تحريك به انجام اقدامات حساسيتبرانگيز كند.

البته مواضع سرسختانه ترامپ و اعضاي كليدي كابينه آن همه علل و عوامل تداوم رفتارهاي ضدبرجامي آمريكا نيس//ت. در اين ارتباط تغيير تركيب كنگره آمريكا و تسلط كامل آن از سوي جمهوريخواهان در اتخاذ اينگونه مواضع و تداوم رفتارها ضدبرجامي آمريكا نقش داشتهاند. به واقع با روي كارآمدن دونالد ترامپ در آمريكا ديدگاه مخالفان توافق هستهاي به نحو فزايندهاي تقويت شده است. مهمترين نشانه براي اثبات اين ادعا سياستهاي خصمانهاي است كه كنگره آمريكا آن را در قالب قانون ايسا عليه ايران تمديد كرده است. در همين راستا بايد به تصويب طرح مقابله با اقدامات بيثباتكننده ايران در سنا اش//اره كرد كه روند تبديل به قانون شدن آن در جريان است و انتظار ميرود تحريمهاي جديدي بر پاي//ه اين قانون توس//ط رييسجمهور آمريكا عملياتيشود.

در ش//رايط حاضر به نظر ميرس//د با توجه به حضورمشاورواستراتژيستجنجاليوايرانستيزي چوناستيوبنندركابينهترامپوهمچنيننزديك شدن رييسجمهور آمريكا به عربستان و اسراييل اينگونه رفتارها و كارشكنيها با هدف عقيمسازي ايران در بهرهگيري كامل از مزاياي برجام تداوم يابد. در اين شرايط ايران دو گزينه پيشرو دارد؛ يا آنكه از نگرشمنفيجامعهجهانيدرقبالرفتارهايآمريكا بهره گيرد يا آنكه بخواهد در صورت تداوم تعرضات عامدانه آمريكا از توافق خارج شود. مسلما گزينه اول متضمن مطلوبيت بيشتري براي ايران است. در اين ارتباط ايران ميتواند با نزديكي بيشتر به اتحاديه اروپا و فش//ار بر آن، آمريكا را بر ضرورت پايبندي به توافق و لزوم تجديدنظر در مواضع خود نسبت به برجام متقاعد كند. اين امر هم به معناي تعهد ايران نسبت به توافق و همچنين وجاهت قانوني و هنجارمند آن در نظام جهاني ميشود.

* مدرس علوم سياسي و روابط بينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.