تجارت خارجي با شرق آسیا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در هفته جاري عازم ش//رق آس//يا كرد. اين موض//وع ميتواند نويدبخش بازش//دن مرزهاي جدي//د در ح//وزه تج//ارت خارج//ي و بهب//ود تراكنشهاي مالي و بانكي باشد. طبيعتا در طول اين سفرها طرفين بر افزايش مبادالت تجاري، عاديس//ازي روابط بانكي، كاهش بوروكراسي صدور رواديد فيمابين، طراحي و آمادهس//ازي نقش//ه راه همكاريهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ//ي و همچنين افزاي//ش حجم مبادالت تجاري بين كشورها تاكيد ميكنند.

مش//كالت و چالشهاي س//الهاي اخير و عليالخص//وص آسيبشناس//ي دوره تش//ديد تحريمه//ا نش//ان داد ك//ه يك//ي از مهمترين مولفهه//اي اقتصادي هر كش//ور ك//ه ميتواند در برهههاي حس//اس و سرنوشتس//از، مردم آن س//رزمين را از گ//رداب معض//الت برهاند، گس//تردگي مرزهاي تجاري است. از اين منظر بايد گفت بهطور كلي فعاليتهاي اقتصادي بايد به گونهاي برنامهريزي و پيادهس//ازي ش//ود كه در نهاي//ت ضمن ايجاد ارزشافزوده، به افزايش مبدأها و مقصدهاي تجارت خارجي منجر شود. واقعيت غيرقابل انكار آن است كه گذر از اقتصاد نفتي و دولتي و ش//كلگيري اقتصاد مبتني بر بخشخصوصي و رقابتپذيري، فرآيندي نيست كه بهصورت اتفاقي و تصادفي محقق شود بلكه ني//از به برنامهريزي علمي، بازشناس//ي منابع و توسعه مرزهاي تجاري دارد. بايد كاري كرد كه چشمهاي توليدكننده و بازرگان ايراني صرفا به بازارهاي چند كش//ور خاص دوخته نشده باشد بلكه بتواند گزينههاي مختلف براي انتخاب را در مناطق جغرافيايي دنيا پيشرو داشته باشد و از مرزهاي سنتي و تجربهشده قبلي درگذرد.

آنچه از تجربه كش//ورهاي توسعهيافته قابل دريافت اس//ت، آن اس//ت ك//ه آنه//ا هيچ گاه برنامهه//اي تجارت خارجي خود اعم از واردات يا ص//ادرات را مح//دود به چند كش//ور خاص نميكنن//د و هم//واره تالش مضاعف//ي را براي افزودن كشورهاي جديد به صف كشورهاي طرف معامل//ه خود ت//دارك ميبينند.آنچه از كارنامه تجارت خارجي كشورمان در سالهاي اخير قابل استنتاج است، آن است كه قاطبه تجارت خارجي كش//ورمان بر مدار كش//ورهايي همچون چين، امارات، تركيه و كرهجنوبي شكل گرفته است و تالش چندان چشمگيري براي گشودن مرزهاي جديد نشده است. حتي زماني كه روابط روسيه و تركيه دچار مشكالتي شده بود و بازار روسيه ميتوانس//ت مورد هدف بازرگان//ان ايراني قرار گيرد، بهدليل عدم وجود تمرين و تجربه موثر در اين خصوص، تجارت خارجي كشورمان نتوانست بهرهبرداري شايستهاي از فرصت پيشآمده كند. حتي فرصت گشوده شدن بازار قطر نيز ممكن بود قرباني همين موضوع شود.

نكته قابل توجه اينكه به هر حال در س//ايه ش//كلگيري تجارتهاي پرس//ابقه، خواسته يا ناخواس//ته، نوعي رانت و انحصار نانوشته براي برخي فعاالن اقتصادي ايجاد ميشود و بيترديد بازش//دن بازارهاي كش//ورهاي جدي//د، اعم از ب//ازار صادرات يا واردات، ميتواند س//بب ايجاد انگيزه براي بنگاههاي تازهتاسيس يا بنگاههاي كوچكتر شود.

ضمن اينكه اين موضوع از زاويه ديد اقتصاد مقاومتي نيز ميتواند مورد تاكيد باش//د. بدون تردي//د يكي از اهداف اصل//ي اقتصاد مقاومتي، تالش در مسير افزايش قدرت تابآوري اقتصاد و كاهش آسيبپذيري اقتصاد در برابر تهديدات است كه الزم است با استفاده از ابزار ديپلماسي تج//اري و افزايش تعامالت اقتصادي با س//اير كشورها محقق شود و بر اين اساس ميتوان ادعا كرد كه افزايش سبد تجارت خارجي كشورمان ميتواند راهكاري مناس//ب براي تحصيل عزت اقتصادي باشد. * رييس مجمع واردات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.