میراثنهادهایمالیقدرتمند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اشباع بازار مسكن از »خانههای لوكس« به دنبال گرايش سوداگرانه بازار در سالهای اخير باعث پيدايش پديده »عرضه نامتوازن« شده. اين معضل از طرفی توليد واحدهای متوسط برای تقاضای مصرفی »ميان درآمدها« را كاهش داده و از طرف ديگر باعث انباشت بيش از دو ميليون خانه بدون سرنشين در كشور شده است. بر اساس آخرين آمار نفوس و مسكن، در حال حاضر دو ميليون و 500 هزار خانه خالی در كشور وجود دارد كه بيش از004 هزار واحد مسكونی آن در تهران واقع شده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.