تولیدقربانیرقابتبانكها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رييس خانه صنعت و معدن استان تهران در خصوص مشكالت بانكی توليدكنندگان گفت: وقتی سود بانكی به 22 تا 23 درصد ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.