روحانی در منگنه

Jahan e-Sanat - - News - دیپلماسی

ملیحه اسناوندی- این روزها درگیرهای سیاسی میان طیفهای مختلف بر سر چینش کابین//ه دوازدهم باال گرفت//ه و این گمانهزنی مطرح اس//ت که احتمال محافظهکار ش//دن کابین//ه دولت روحانی وج//ود دارد. برخی از دولتمردان و نزدیکان به رییسجمهور، تاکید دارند که رییسجمهور بدهکار هیچ فرد، گروه و جریانی سیاسی نیس//ت؛ از جمله محمود واعظی، وزیر ارتباطات که دیروز در جلس//ه با فراکس//یون والیی مجلس گفته است: »آقای روحانی به هیچ گروه، جناح و جریانی بدهکار نیست و هیچ گروه و جریانی نمیتواند مدعی باش//د که باعث رایآوری روحانی شده چون مردم به روحانی رای دادهاند.« این س//خن از یک جهت درس//ت است و آن اینکه روحانی هیچگاه خود را از یک حزب و جریان ندانسته اما وظیفه دارد نظر اکثریت را در فرآیندهای امور اجرایی کش//ور اعمال کن//د و از مقامات ارشد کش//وری برای چینش کابینه مشورت بگیرد اما در عین ح//ال لزومی ندارد به اجرا کردن تم//ام توصیههای جریانهای مختلف سیاس//ی و مقامات ارشد کشوری عمل کند. روحانی نماینده برگزیده مردمی است که به وی رای دادهاند و وظیفه دارد بر اساس وعدهها و شعارهای اعالمی رای، نظر و خواست آنان را در رتق و فتق امور و گزینش اضالع و اجزای دولتاعمالکند.اماطبقخبرهایشنیدهشده به نظر میرسد روحانی به برخی از توصیههای مقامات ارش//د مبنی براینکه کمتر از اعضای اصالحطلبان در کابینه اس//تفاده کند، گوش داده اس//ت البته روحانی زیرکتر از آن است که زیر بار فش//ار گروههای مختلف و مقامات ارشد کش//وری برود اما به هر حال در عرصه قدرت رییسجمهور برای پیشبرد اهداف خود ناچار خواهد بود به برخی از گروههای سیاسی از جمله محافظهکاران فرصتهایی برای حضور و وجود در کابینه بدهد. این موضوع باعث نگرانی اصالحطلبان شده است چرا که حامیان دولت تم//ام قامت و در یک رقابت س//خت در کنار روحانی ایستادند و او را برای رسیدن به صندلی ریاستجمهوری حمایت کردند.

ای//ن موض//وع را ب//ه نح//وی نایبرییس فراکس//یون امید تایید میکن//د. او خبرهای خوشایندی از کابینه نداشت. محمدرضا تابش از احتمال حضور نهاوندیان در وزارت اقتصاد سخن میگوید و از اینکه ممکن است سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به ریاست س//ازمان میراث فرهنگی منصوب ش//ود. تابش همچنین اعالم ک//رد که بانوان نقشی در کابینه، مش//اوران و معاونان دولت نخواهندداشت.همچنینالیاسحضرتی،عضو فراکسیون امید مجلس در توئیتر خود تاکید میکند که اخبار خوب و خوشایندی از بستن لیستکابینهبهگوشنمیرسد.الیاسحضرتی باهشتگتغییراتاحتمالیکابینهنوشت:اخبار خوب و خوشایندی از بستن لیست کابینه به گوش نمیرس//د مخصوصا در تیم اقتصادی. امیدوارم این اخبار درست نباشد.

از طرفی گزارشهایی از رایزنی اصولگرایان خصوص//ا طیف الریجانی ب//رای اثرگذاری بر ترکیب کابینه شنیده میشود. علی الریجانی اگر در ظاهر و در فضای رسانهای ساکت است و چندان فعال به نظر نمیرس//د گویا پش//ت صحنه دستور کار فشردهای دارد و این روزها سرش بسیار ش//لوغ است. در این میان البته برخی اخب//ار مبنی بر اینکه الریجانی برخی از افراد را از حضور در کابینه منع کرده است، وج//ود دارد. این را بهروز نعمتی، س//خنگوی هیات رییس//ه مجلس در جم//ع خبرنگاران مطرح کرده است.

اما در خصوص وزیر کشور نیز علی الریجانی رایزنیهای//ی مبنی بر ابق//ای رحمانیفضلی انجام داده است. فعاالن سیاسی اصالحطلب بیش//ترین انتقادات را نسبت به عملکرد وزیر کش//ور دولت روحانی مط//رح میکنند. آنها میگویند رحمانیفضلی در انتصاب استانداران و فرمانداران بسیار ضعیف عمل کرده است. با این حال برخی رس//انهها گزارش دادهاند که علی الریجانی، رییس مجلس از منتقدان جدی تغییر رحمانیفضلی اس//ت و او را خط قرمز خود دانسته است. گفته شده علی الریجانی از طریق کاظم جاللی به روحانی پیام داده که با توجه به جمیع جهات مصلحت به تداوم ماندن رحمانیفضلی در راس وزارت کشور است. ولی تاکنون نشانهای برای تایید این مساله وجود ندارد اما رحمانی فضلی از جمله سیاستمداران بسیار نزدیک به علی الریجانی است. تاییدرهبریبرایانتخاب5 وزیر

بهروز نعمتی، س//خنگوی هیاترییس//ه مجلسدرگفتوگوباخبرنگارپارلمانی»جهان صنعت« در خصوص توصیههای مقامات ارشد به رییسجمهور برای چینش کابینه و تاثیر آن بر انتخاب رییسجمهور گفت: آقای روحانی چهار سال رییسجمهور بودند و شناخت بسیار خوب و کافی از افراد دارند. از این جهت شاید نیاز باشد که تیمی برای این موضوع تشکیل شود. حتما آقای رییسجمهور با افراد صاحب نظر مشورت کردند و این موضوع پوشیدهای نیس//ت اما اینکه فرد خاصی از طرف مقامی معرفی ش//ود، صحت ندارد اما ممکن اس//ت آقای رییسجمهور سه گزینه برای وزارتخانهای مدنظر داشته باشد و بخواهد برای انتخاب نهایی نظر افرادی را بگیرد. وی تاکید کرد: برای پنج تا از وزرا باید تایید رهبری گرفته ش//ود و این جای شکی نیست. آی/ارییسجمهوربهاجرایتوصیهها ملزم است

علیرضا رحیمی، عضو کمیس//یون امنیت ملی مجلس ش//ورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی »جهانصنعت« در خصوص توصیههای مقامات ارش//د به رییسجمهور برای چین//ش کابینه و تاثی//ر آن بر انتخاب رییسجمهور گفت: »به لحاظ قانونی انتخاب وزرا و ارائه فهرس//ت هیات وزیران به مجلس ب//ه ص//ورت کامل و ص//د درص//د در اختیار رییسجمهور است و رییسجمهور به لحاظ قانونی الزامی ندارد که از لیست و توصیه دیگران تبعیت کند و متاثر باشد. منتها فضای سیاسی اجرایی کشور شرایطی است که رییسجمهور مالحظات//ی را مد نظر قرار میدهد که آن به لحاظ بدنه رایی اس//ت ک//ه در جامعه دارد و هم به لحاظ مدیریتی کش//ور و هم مجموعه برآیندهایی که در تکالیف کابینه وجود دارد و براس//اس آن وزرا باید پاس//خگو باشند لذا رییسجمهور متناسب با این موارد انتخابهای خودش را خواهد کرد.« جناحهابهرییسجمهورفشارنیاورند

رحیمیتاکیدکرد:»جناحهاچهاصالحطلب و چه اصولگرا سهمخواهیشان معنایی ندارد و نباید به رییسجمهور فشار بیاورند. به هرحال ما در قانون اساس//ی اصل تفکیک قوا را داریم و فرآیندها مشخص است. همین فهرستی که آقای روحانی انتخاب میکند نهایتا به دست مجلس میرسد و مجلس اگر صالح ندید که وزیری توانمند نیس//ت. میتواند رای ندهد.« وی تصریح کرد: »اینکه رییسجمهور با رهبر انقالب در ارتباط با وزیر کشور، وزیر اطالعات، وزیر دفاع و وزیر امور خارجه مشورت کنند به لحاظ عرفی در دولتهای گذشته نیز رسم بوده اما برای وزرای دیگر چنین رسم و توصیههایی مط//رح نبوده ضمن اینکه منع//ی هم وجود ندارد و ما مطمئنیم رهبر نیز اگر توصیهای به رییسجمهور دارند، حتما از سر خیرخواهی اس//ت و انتخاب نهایی تنظیم فهرست هم با شخص رییسجمهور و از آن طرف نیز تصمیم نهایی با رای مجلس است.« موضعگیریمجلسدرصورتانتخاب سیاسی وزرا

رحیمی ادامه داد: »پیروزی اصالحطلبان در انتخابات مجلس، شوراها و ریاستجمهوری باعث ش//د جناح مقابلی که نتوانس//ت رای اکثریت مردم را بگیرد، از اهرمهای قدرت خود استفاده کند و فشار مضاعف به رییسجمهور برای ترمیم فرصتهای ازدست رفته وارد کند. ضمن اینکه تاکیدمان این است که کابینه نباید ائتالفی باشد چون به نوعی کابینه یازدهم بوی ائتالفی داش//ت و در نتیجه دیدیم که کابینه ائتالفی نتوانس//ت انسجامی برای دولت و قوه مجری//ه به همراه آورد لذا بدون اینکه توصیه کنم که کابینه ائتالفی باید شکل بگیرد ولی ن//گاه رییسجمهور برای انتخ//اب وزرا حتما باید متوازن باشد که بتواند بخشی از فشارهای مراجع غیررسمی را کنترل کند.«

ویدرپایانخاطرنشانکرد:»گمانهزنیهایی در خصوص کابینه وجود دارد اما مجموعا این اخبار قابل اکتفا نیس//ت و بیش از 80 درصد اخبارجعلیاست.لذااگراحساسشدانتخابها سیاسی بوده و نه انتخاب حرفهای و مدیریتی مجلس و فراکس//یونها موضع خود را نشان خواهند داد.«

درس//ت اس//ت ک//ه برخ//ی از اطرافی//ان رییسجمه//ور تاکی//د دارند ک//ه او هیچگاه مرعوب فش//ارها برای انتخاب کابینه نخواهد ش//د و مالکها و مطالبات مردم را در انتخاب کابین//ه مدنظر قرار خواه//د داد، اما بعضی از محافظهکاران در روزهای اخیر رای 16 میلیونی نامزد مطبوعشان در انتخابات را بهانه کردهاند و به دولت روحانی فشار میآورند تا در کابینه حضور داشته باشند. و حاال نه تنها سهمخواهی اصالحطلبان مطرح نیست بلکه برعکس جناح مقابل ب//ه دنبال گرفتن نقش//ی در کابینه از رییسجمهور اعتدالگرای کش//ور هستند. در کابینه اول فشار اصولگرایان تا حدودی نتیجه داد و مجلس اصولگرای آن زمان با فشارهایی ک//ه وارد کرد، در س//همخواهی از روحانی در حدی موفق بود. روحانی هم مجبور شد کابینه را ط//وری انتخاب کند ک//ه بتواند از آنها رای اعتماد بگیرد. لذا این بار با وجود همراه بودن مجلس دهم، برخی محافظهکاران با استفاده از اهرم قدرت به روحانی فشار آوردهاند و از این جهت نیز بعید به نظر نمیرسد که روحانی از جناح شکس//تخورده در انتخابات، افرادی را برای حضور در کابینه خود انتخاب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.