سیاست تغییر رژیم در ایران جواب نمیدهد

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر امور خارجه کش//ورمان که برای شرکت در نشست مجمع عالیرتبه سیاس//ی در س//ازمان ملل در نیویورک به س//ر میبرد، برای بررسی تحوالت خاورمیانه در نشستی در اندیش//کده ش//ورای روابط خارجی آمریکا با حضور ریچارد ه//اس، رییس این اندیش//کده ش//رکت و س//خنرانی کرد. محمدجواد ظریف در پاس//خ به پرسشی درباره تعامالت با دولت ترامپ خاطرنشان کرد با رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا گفتوگویی نداشته است اما این به آن معنا نیست که احتمال تعامل در آینده وجود ندارد.

در ادامه این س//خنرانی ریچارد هاس پرسشی را به این ص//ورت مطرح کرد که تیلرس//ون به تازگ//ی از حمایت از عناصری در داخل ایران برای تحققگذاری مسالمتآمیز در حکومت ایران سخن گفت. حلقهای از سناتورهای آمریکایی که کمتر دیپلماتیک هس//تند خواستار تغییر رژیم شدهاند. نظر ش//ما چیس//ت و این موضع چه تاثیری بر دیدگاه شما در قب//ال ایاالت متحده دارد؟ ظریف گفت: تاثیر این امر )بر دیدگاه ما( این است که متوجه میشویم آمریکا از تاریخ عبرت نمیگیرد.آمریکادرایراندرسال3591 دستبهتغییررژیم زد و میبینید که این حرکت چه برآیندی برای آمریکا داشت. آمریکا از زمان انقالب سیاست تغییر رژیم را دنبال میکند. این روند در دوره اوباما رسما متوقف شد هرچند به اعتقاد ما در عمل این نبود. وی افزود: تفاوت میان ایران و همپیمانان آمریکا در منطقه این است که ما مشروعیت و قدرت خود را ازمردممیگیریم.واقعیتایناستکهمادر83 سالگذشته تحت فشار بودهایم.

همه کشورهای منطقه ما نوعی چتر خارجی دارند یا از طریق ناتو یا پشتیبانی مستقیم آمریکا، در حالی که ایران این پشتیبانی را ندارد. چطور بدون هیچ حمایت خارجی قادر به ادامه بودهایم؟ علت این است که به مردم خود متکی هستیم. ظریف گفت: این مردم به مدت 10 ساعت در صف بودند تا در انتخابات ریاستجمهوری رای دهند.

ژنرال ماتیس چند روز پیش گفت ایرانیها حق انتخاب ندارند و آیتاهلل رییسجمهور را انتخاب میکند و اینگونه توضی//ح داد که انگار ترامپ در آمریکا رییسجمهور بعدی را انتخاب کند. مردم 10 س//اعت در صف میایس//تند که رییسجمه//وری را انتخاب کنند که از قبل انتخاب ش//ده است؟! شاید مردم داخل ایران شستوشوی مغزی شدهاند! ایرانیها در لسآنجلس چهار ساعت در صف میایستند که رییسجمهوری را انتخاب کنند که از قبل مشخص است؟! خودتان را مسخره نکنید! به واقعیتها بنگرید. تغییر رژیم در ایران جواب نمیدهد زیرا کش//وری نیست که برای بقا و مشروعیت به آمریکا وابسته باشد.

وی در پاس//خ به پرسشی درباره تحریمهای آمریکا علیه برنامه هس//تهای ایران گفت: آمریکا باید رویه خود در قبال تحریمها را تغییر دهد.

وقتی آمریکا تحریمهای هستهای را علیه ایران آغاز کرد، ما 200 س//انتریفوژ داش//تیم که پس از تحریمها و در زمان مذاکرات این تعداد به 20 هزار سانتریفوژ رسید. پس نتیجه اینتحریم91 هزارو008 سانتریفوژبیشتربودهاست.تحریم هیچگاه کارآمد نبوده است. به عنوان فردی که در سال 1982 پایاننامه ارشد خود را درباره تحریمها نوشتهام، میگویم که تحریم جواب نمیدهد.

وزیر خارجه کشورمان در ادامه همچنین اظهار امیدواری کردکهمناقشهیمنبهدرگیریمستقیممیانایرانوعربستان س//عودی منجر نشود. جنگ داخلی یمن به نفع هیچ کس نیست. ظریف در پاسخ به سوالی درباره خطر مناقشه میان دو کش//ور تاکید کرد: ایران مسلما امیدوار است وارد چنین جنگی با عربستان نش//ود. وی افزود: ایران و عربستان الزم نیس//ت یکدیگر را در منطقه خاورمیانه نادیده بگیرند. وزیر خارجه کشورمان اضافه کرد که هر چند دو کشور در مورد یمن و سوریه توافق نظر ندارند اما میتوانند برای پایان این مناقشهها با هم همکاری کنند.

محمدجوادظریفهمچنیندرگفتوگوبانشریهآمریکایی نشنال اینترست در پاسخ به این سوال که در گفتوگو با شبکه سیانان دولت ترامپ را به نقض روح توافق هستهای متهم کرده است و پاسخ ایران به دولت ترامپ چه خواهد بود، گفت: اگر پای یک نقض عمده به میان بیاید، گزینه خروج از توافق را روی میز داریم. وی در پاسخ به این سوال که زمانی به نظر میآمد روابط ایران و آمریکا به سمت مسیر بهتری میرود. اگر ما بار دیگر با یکدیگر دیدار کنیم، از نظر شما این روابط بهتر یا بدتر خواهد بود، گفت: این مس//اله کامال به رویکرد آمری//کا و آنچه دولت کنونی در قب//ال ایران اتخاذ میکند، بستگی دارد. آمریکا باید به ایران به عنوان تنها کشوری در منطقه نگاه کند که مردم کش//ورش 10 س//اعت برای رای دادن در صف میایستند. این کشور باید فرض خود را مبنی ب//ر اینکه میتواند در منطقه هرج و مرج ایجاد کند و از آن بهره مالی ببرد، کنار بگذارد. معتقدم منافع مالی کوتاهمدت هستند. در حالی که تفرقه در منطقه همانطور که اکنون در میان متحدان آمریکا در منطقه خلیجفارس اتفاق افتاده دوام بیشتری خواهد داشت و تبعات آن برای امنیت منطقه و امنیت جهانی گسترده خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.