انتظار داریم پرونده فریدون سیاسی نشود

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز به انتقادات برخی از نمایندگان مجلس درباره قرارداد نفتی توتال پاسخ داد. محمدباقرنوبخت با تشریح کامل نحوه نظارت مسووالن بر اجرای این قرارداد از مخالفان این طرح خواست تا درصورت غیرقانونی بودن آن، مدارک خود را به مراجع قضایی ارائه کنند. وی همچنین با اشاره به استقالل قوه قضاییه و تاکید بر اهمیت این مساله در برخورد عادالنه با مقامات ارشد سیاسی کشور درباره پرونده حسین فریدون و تاثیر آن بر چینش کابینه هم سخن گفت.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه هیاتی متشکل از سه قوه بر اجرای قراردادهای نفتی نظارت دارد، گفت: اگر کسی مدرکی مبنی بر اقدام خالف قانون در این قراردادها دارد، آن را به قوهقضاییه ارائه کند. خود درباره قرارداد توتال و انتقادات مطرح ش//ده به این قرارداد، اظهار کرد: این نکته مطرح میشود که چرا سهم ایران کمتر از 20 درصد اس//ت؟ در حالیکه این قرارداد دو طرف دارد که یک طرف آن ش//رکت ملی نفت ایران و طرف مقابل ش//رکتهای توتال، شرکت چینی و پتروپارس اس//ت. وی افزود: ما دنبال سرمایهگذاری خارجی هستیم ولی چون به دنبال انتقال تکنولوژی هم هستیم از شرکت پتروپارس به عنوان ش//رکت ایرانی خواستیم در کنار شرکت توتال و شرکت چینی باشد. این نیز یک قرارداد کمنظیر در تاریخ ایران به ویژه پس از برجام و ثمره فعالیت دولت و همچنین برجام است.سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت به نظر منتقدان به این قرارداد به ویژه نمایندگان دلسوز مجلس احترام میگذارد، گفت: راه تامین منافع ملی طرح سهفوریتی برای توقف این قرارداد نیست. البته همه کسانی که فکر میکنند در این قرارداد رفتار غیرقانونی انجام شده است به جای تشویش اذهان عمومی، هر سند و مدرکی دارند به قوهقضاییه ارائه کنند، زیرا تشویش اذهان عمومی جرم است.

نوبخت ادامه داد: ماده 12 قانون رفع موانع تولید تصریح میکند ش//ورای اقتصاد نظر دهد که قراردادهای منعقده از نظر اقتصادی نافع است یا خیر که ش//ورای اقتصاد قرارداد نفتی اخیر را تایید کرده است. از سویی براساس ماده 3 قانون نفت، هیاتی متشکل از سه قوه یعنی روسای کمیسیونهای انرژی و برنامه مجلس، دادستان کل، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه بر این قرارداد نظارت میکنند. در واقع هیچ قرارداد مهم نفتی به تصویب نمیرس//ند مگر این که این هیات بر آن نظارت کنند. متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای نفتی توسط این هیات بررسی و ارزیابی میشود و سپس این هیات گزارش خود را به رهبر انقالب و مجلس میدهد.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت حسین فریدون تاثیری بر تصمیم روحانی در چینش کابینه دارد، افزود: این مواردی که شما اشاره کردید تاثیریبرارادهروحانیندارد.رییسجمهوربسیارصبوروخویشتندارعملمیکند و بس//یار هم زیرک است و میداند برخی اقدامات برای برهم زدن ثبات انجام میشود بنابراین رییسجمهور با این اقدامات از مسیر اعتدال خارج نمیشود.

نوبخت درباره پرونده حسین فریدون تصریح کرد: از ماهها قبل و حتی سال قبل این بحثها مطرح بود که نظر رییسجمهور هم این بود که همه افراد در برابر قانون یکسان بوده و باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. فریدون مرتب به مراجع قضایی میرفت و پاسخ میداد اما این بار قرار وثیقه گذاشتند و چون مبلغ آن باال بود تهیه وثیقه زمان برد که به کمک برخی دوس//تان فریدون و سند خانه خودش این وثیقه تامین شد. نمیخواهم درباره رقم وثیقه قضاوت کنم ولی او که فرار نمیکرد چرا این رقم در نظر گرفته شد.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه اگر یک ساعت هم فرد محترمی را به زندان ببرند به حیثیت او خدشه وارد میشود، خاطرنشان کرد: از قوهقضاییه انتظار قضاوت عادالنه داریم. البته اینکه قوهقضاییه مستقل است و برادر رییسجمهور را احضار و به زندان میبرد موجب قوت ماس//ت که اگر برای برادر رییس قوه قضاییه و مقننه هم این موضوع مطرح شود، قوه قضاییه همانگونه رفتار میکند که برای برادر رییسجمهور رفتار میکند. این موجب مباهات ماست که عدالت برای همه یکسان اجرا شود. نوبخت در پاسخ به این پرسش که این وثیقه چگونه تامین شد، گفت: باالخره فریدون دوستانی دارد. چون وثیقهای به این مبلغ ندارد م//ا به قوهقضاییه احترام میگذاریم ولی معتقدیم برای تحقق مطالبات مردم نیازمند آرامش هستیم. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی برای فریدون افتاد که در بیمارستان بستری شد اظهار کرد: اینکه فرد سالمی برود قوهقضاییه و بعد چنین وضعیت جسمی پیدا کند و پزشکش اظهار نگرانی کند، شاید من نباید جواب بدهم باید ببینیم چه اتفاقی افتاده است. این را باید دیگران جواب دهند. انتظار داریم هیچ چیزی خارج از عدل، انصاف و رفتارهای غیرقانونی و فشارهای ویژهای به ایشان نیامده باشد. با اعتمادی که به دستگاه قضا داریم، میدانیم که هیچ چیزی پیش نمیآید. انتظار داریم این موارد جنبه سیاسی پیدا نکند تا قداست کار قضایی مخدوش نشده و ضابطان هم با نگرش غیرسیاسی به این موضوع نگاه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.