نیروهای آمریکایی حامیان گروههای تروریستی شناخته شدند

Jahan e-Sanat - - News - پرونده هسته ای

گروهسیاسی-مجلسشورایاسالمیبایکفوریتطرحقانونیمقابله بااقداماتماجراجویانهوتروریستیآمریکادرمنطقهموافقتکرد.نمایندگان مجلسدراینطرحیکفوریتی،مجموعهنیروهاینظامیواطالعاتیآمریکا را»حامیانگروههایتروریستیدرمنطقه«شناختهاند.دربخشیازاینطرح آمده است: نظر به حمایت آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطالعاتی آن کشور از گروههای تروریستی و اعتراف مکرر مقامات آمریکایی به ایجاد گروههای تروریستی و حمایت همهجانبه از آنها از نظر جمهوری اسالمی ایرانمجموعهنیروهاینظامیواطالعاتیآمریکاحامیانگروههایتروریستی درمنطقهشناختهمیشوند.نمایندگانمجلسشورایاسالمیبایکفوریت طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه موافقت کردهاند.متنکاملطرحمقابلهبااقداماتماجراجویانهوتروریستیآمریکادر منطقهدارایهشتبخشو6 مادهاست.اجرایاینطرحبهامضای131 نفر ازنمایندگانرسیدهاست.کاظمجاللی،نمایندهطراحاناینطرحدرجلسه علنیدیروزمجلسباتشریحاینطرحگفت:اقداماتتفرقهافکنانه،حمایتاز تروریسم و افراطگرایی در منطقه ما توسط برخی از قدرتهای فرامنطقهای به ویژه ایاالت متحده آمریکا روزبهروز بیشتر دامنگیر منطقه میشود و ثبات و امنیت منطقه را به خطر میاندازد. وی افزود: براین اساس الزم است که مجلس شورای اسالمی و نمایندگان واکنش همگرایانهای نسبت به اقدامات ماجراجویانهایاالتمتحدهآمریکانشاندهند.علیالریجانی،رییسمجلس شورایاسالمیپسازتصویبیکفوریتطرحمقابلهبااقداماتخصمانهآمریکا گفت:آمریکاییهابایدپیاماینرایبسیارباالواستثناییرادرککنندوبدانند کارهاییکهمیخواهندانجامدهند،مقابلهباملتایراناستومجلسشورای اسالمیباهمهوجوددرمقابلایناقداماتخواهدایستاد.اینطرحبرایمقابله باطرحسنایآمریکاباعنوانطرحاعمالتحریمهایگستردهغیرهستهایعلیه ایرانموسومبه»قانونمقابلهبااقداماتبیثباتکنندهایران-7102«درمجلس شورایاسالمیتهیهشدهاست.همچنینرییسمجلسازبررسیوضعیت اقتصادیکشوروتاثیرآندرتشکیلکابینهدوازدهمدرنشستغیرعلنیدیروز پارلمانسخنگفت.علیالریجانیدرابتداینشستعلنیدیروزمجلسبه تشریحعلتبرگزارینشستغیرعلنیپرداختوگفت:ازساعتهشتصبح دریکجلسهغیرعلنیمباحثیدربارهوضعیتاقتصادیکشوروتاثیرآندر اقدامیکهپیشروداریمیعنیتشکیلکابینهمطرحشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.