ایران به برجام عمل کرده است

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاس/ی- سرانجام با وجود نگرانیهایی که وزارت امورخارجه کش//ورمان از عدم تایید دوباره برجام از س//وی آمریکاییها داشت و این گمانهزنی را مطرح کرده بود که ممکن اس//ت دولت ترامپ برای بار دوم گزارش تایید پایبندی ایران به برجام را امضا نکند دیروز وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی اعالم کرد که ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده اس//ت. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به عنوان اولین نفر از مقامات رسمی دولت دونالد ترامپ عنوان کرد: ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است. وزیر خارجه آمریکا، پل رایان، رییس مجلس نمایندگان آمریکا را از این ارزیابی آگاه کرده که ایران تا 18 آوریل به تعهدات خود براساس برجام عمل کرده است.

در همین رابطه رویترز نیز در گزارشی اعالم کرده که دونالد ترامپ، دستور بازبینی لغو تحریمهای ایران را صادر کرده است. تیلرسون در عین حال گفته است که کنگره را از قصد دولت برای بررسی اینکه آیا رفع تحریمهای ایران براساس برجام در راستای تامین امنیت ملی آمریکا بوده است یا نه آگاه کرده است. وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای نوشت: پرزیدنت دونالد جی ترامپ ش//ورای امنیت ملی را مسوول هدایت چند سازمان برای بررسی برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و ارزیابی این مساله کرده که آیا تعلیق تحریمهای ایران، در پی امضای برجام، برای تامین منافع امنیت ملی آمریکا حیاتی است یا نه. براساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، تیلرسون همچنین نگرانیها درباره نقش ایران به عنوان حامی تروریسم را مطرح کرده است. کاخسفیدحدودیکماهپیشیعنیروز61 مارسبرلزوم»اجرایسفت و سخت« توافق جامع اتمی میان ایران و کشورهای 5+1 تاکید کرده بود. چند روز پس از آن، در روز 21 مارس، یک مقام ارشد کاخ سفید گفت که دولت ترامپ فعال به توافق هستهای پایبند است و قصد دارد آن را در مورد ایران به طور قاطع به اجرا بگذارد. کریستفر فورد، مدیر ارشد امور سالحهای کشتارجمعیومنعگسترشتسلیحاتهستهایشورایامنیتملیآمریکا در آن زمان گفت که روند بازبینی در سیاست آمریکا در قبال ایران و توافق هستهایهمچنانادامهدارداماتازمانیکهتصمیمتازهایاتخاذنشدهآمریکا خود را به برجام متعهد میداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.