صدور قرار جلب به دادرسی برای 2 استاندار

Jahan e-Sanat - - News - پارلمان

تس/نیم- دادس//تان عمومی و انقالب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی برای دو استاندار، صادر شدن کیفرخواست یک فرماندار و احضار پنج استاندار دیگر به خاطر جرائم انتخاباتی خبر داد. جعفری دولتآبادی تع//داد پروندههای مفتوح در این خص//وص را 180 فقره اعالم کرد که از س//وی هیات نظارت بر انتخابات یا شکایات واصله از سوی ستادهای انتخاباتی باز شده و افزود: نیمی از شکایات واصله از دستگاههای دولتی و نیمی از سوی ستادهاست و در این راستا هفت استاندار احضار و پس از اخذ آخرین دفاع، نسبت به دو نفر از آنها قرار جلب به دادرسی صادر شده است. پنج استاندار دیگر احضار شدهاند. همچنین شش فرماندار احضار شده که در مورد یکی از آنها کیفرخواست صادر شده است. همچنین وی درب//اره نامه احمدینژاد به قوه قضاییه درباره حمید بقایی گفت: ادعای نویسنده نامه که به نقل از متهم آورده است، به گونهای بود که گویا این متهم را در زندان هارونالرشید یا گوانتانامو نگه داشتهاند! و مدعی شده است که به او اجازه خرید غذا از خارج زندان داده نشده و در انفرادی بوده و رنگ آفتاب را ندیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.