از لیبرالیسم تا تصدی گری دولتی

صندلی وزارت اقتصاد در انتظار نهاوندیان؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادي- معرفي كابينه دوازدهم و وزيران پيش//نهادي روحاني هر روز داغتر و جديتر ش//ده و البيهاي سياس//ي زيادي را پيرامون اين مقوله از سوي چهرهها، جريانات و گروههاي سياس//ي شاهديم كه اين مساله به جديتر ش//دن گمانهزني پيرامون معرفي گزينهه//اي احتمالي وزارت در رس//انهها نيز انجاميده اس//ت و ش//اهد انتش//ار اس//امي و ليستهاي مختلفي در اين رابطه هستيم.

گويا قرار است بيش//ترين تغييرات در تيم اقتص//ادي دولت صورت گي//رد؛ وزارت اقتصاد يكي از گزينههاي تغيير در راس هرم مديريتي در دول//ت دوازدهم اس//ت. جايي كه ش//نيده ميشود خداحافظي علي طيبنيا از ساختمان باب همايون قطعي شده و او جاي خود را به يك چهره آشنا خواهد دادكه اصليترين گزينه براي جايگزيني او، محمد نهاونديان است.

برخي گمانهزنيها حاكي از آن اس//ت كه امكان حضور رييس س//ابق اتاق بازرگانی به عن//وان وزي//ر اقتصاد در حال قطعي ش//دن است. در اين ميان احتمال انتخاب نهاونديان ب//ه عن//وان وزير اقتص//اد با واكن//ش منفي اقتصاددانان مواجه شده است.

نهاونديان كه فارغالتحصيل مدرسه علوي و داراي تحصيالت حوزوي و همچنين دكتراي اقتصاد از آمريكاست، در جريان رفتوآمد به آمريكا در سال 85 و داشتن اقامت آمريكايي ب//ا خبرس//ازيها و ش//ايعاتي پيرامون خود مواجه شد.

در س//ال 84 كه دوران دولت خاتمي به سر رسيد، در رقابت انتخابات رياستجمهوري، مدير اقتصادي برنامههاي علي الريجاني بود. هنگامي كه دولت محمود احمدينژاد تشكيل شد يك بار او براي رياست سازمان بورس پيشنهاد شد ولي ترجيح داد ب//ه همكاري با علي الريجاني ادامه دهد. الريجاني به سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي انتخاب شده بود و نهاونديان معاونت اقتصادي او را برعهده گرفت.

بنابراين س//ابقه فعاليتهاي نهاونديان در زمين//ه اقتصادي تا ح//دودي گوياي توانايي وي است اما اينكه عملكردش تضمينكننده نتيجه مثبت در پست وزارت اقتصاد نيز باشد با شك و ترديد همراه است. نارضایتیبخشخصوصی نهاوندي//ان در بهار س//ال 86 با رايگيري براي انتخاب رييس ات//اق بازرگاني و صنايع و مع//ادن اي//ران، ب//ا 165 راي از نمايندگان شهرستانها و تشكلها، رييس اتاق بازرگاني و صناي//ع و مع//ادن اي//ران، بزرگترين نهاد بخشخصوصي كشور شد.

در دولت يازدهم نيز س//عي ش//د با توجه ب//ه پتانس//يلهاي وي در بخش خصوصي از نهاوندي//ان به عن//وان پل ارتباط//ي دولت با بخش خصوصي استفاده شود اما وي با حضور در دول//ت آنطور كه بايد و ش//ايد در پش//ت بخشخصوصي نايس//تاد و به وعدههاي خود براي بهبود فضاي كسب و كار عمل نكرد.

بس//ياري از فعاالن اقتص//ادي در ابتداي استقرار دولت روحاني در قوه مجريه با توجه به حضور افرادي مانند محمد نهاونديان رييس سابق اتاق بازرگاني و بسياري از اعضاي ديگر اين اتاق در دولت اميدوار بودند كه دولت اين قانون را به مرحله اجرا برس//اند اما اين انتظار چيزي جز نااميدي برايشان در پي نداشت.

اين در حالي اس//ت كه نهاونديان با بيان اينكه آنچنان كه شايس//ته اقتصاد ايران بوده سيس//تم بانكي ما رشد نكرده و در اين رابطه مش//كالتي داريم، اعالم كرده بود: بانكهاي كوت//اه ق//د نميتوانن//د س//رويس الزم را به اقتصاد بدهند.

وي همچني//ن اع//الم ك//رده ب//ود دولت دوازده//م مصمم اس//ت تا س//ال 1400 فقر مطل//ق را از چه//ره جامعه اي//ران بزدايد، به نحوي كه هيچ خانوادهاي در ايران نباشد كه در فقر مطلق به س//ر بب//رد و توان كاركردن نداشته باشد.

با اي//ن حال ب//ه نظر نميرس//د با وجود نف//وذ نهاونديان در راس دولت يازدهم، اقدام خاصي از س//وي اين چهره ش//اخص صورت گرفته باشد.

نهاونديان تنها ريي//س دفتر رييسجمهور در تاريخ جمهوري اس//المي است كه دكتراي اقتصاد دارد و هنگام انتصاب به اين سمت هم بهطور همزمان رياست اتاق بازرگاني ايران را بر عهده داشت. حضور وي در پاستور در نگاه اول، اميد زيادي به فعاالن بخشخصوصي براي توجه مضاعف دولت به آنها و اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار ميداد، اما در عمل همه چيز متفاوت بود. گفتني است نهاونديان از ابتدا پيرو اقتصاد بازار آزاد بود و با مس//ووالن دولتهاي وقت كه سياستهاي اقتصاد دولتي را در دستور كار قرار داده بودند، اختالف داشت.

انتق//ادات زيادي كه به حض//ور همزمان نهاوندي//ان در ات//اق بازرگاني اي//ران و دفتر رييسجمه//ور ش//د س//رانجام ش//رايطي را فراه//م كرد ك//ه وي در آبان ماه 92 به بهانه مشغله كاري از رياست اتاق بازرگاني استعفا داد، اما با نقشآفريني وي غالمرضا ش//افعي دوس//ت نزديك او رياس//ت اتاق بازرگاني را بر عهده گرفت.

نهاونديان با حضور فعال در اكثر تصميمات اقتصادي دولت يازده//م و وارد كردن حلقه نياوران به نهاد رياستجمهوري همواره نشان داده كه فراتر از يك رييس دفتر رييسجمهور است. در واقع بررسيها نشان ميدهد، دولت يازدهم در حوزه اقتصاد تبلور انديشههاي اين اقتصاددان تحصيلكرده آمريكاست. کارآمدترینوزیراقتصاد وجود بيسابقهترين ركود بعد از انقالب و تغيير سياستهاي اقتصادي دولت بعد از دو سال، از كنترل تورم به سمت تحريك تقاضا و سياس//تهاي انبس//اطي بيانگر اين اس//ت كه انديش//ههاي نهاوندي//ان در حوزه اقتصاد در طول دو س//ال گذش//ته چندان نتوانسته مشكالت اقتصادي كشور را حل كند.

در اي//ن مي//ان محم//د نهاوندي//ان ك//ه تاثيرپذي//ري رييسجمهور از او بس//ياري را ش//گفتزده كرده بود، توانست ولياهلل سيف، همراه و همش//هري خ//ود را به س//اختمان ميردام//اد بفرس//تد و با توجه ب//ه نفوذ خود تاثير زيادي ب//ر تصميمگيريهاي اقتصادي كش//ور بگذارد. با اين حال به نظر نميرس//د با توجه به سبقه اين شخص در دستگاههاي اجرايي كش//ور، تواناي//ي اداره امور اقتصادي را پس از طيبنيا به راحتي داش//ته باش//د و بسياري از كارشناسان معتقدند علي طيبنيا يك//ي از بهترين وزيران اقتصاد بعد از انقالب اس//المي و از كارآمدتري//ن وزراي اقتصادي دولت حاضر است.

اين در حالي اس//ت ك//ه طيبنيا به بهانه داليل شخصي قصد كنارهگيري از بدنه وزارت را كرده است و پيشنهاد ميشود كه به جاي نهاونديان از مسعود نيلي و محمدعلي نجفي استفاده شود زيرا تجربه موفق اين دو نفر در گذشته قابل توجه است.

چراك//ه در دو س//ال اخي//ر رس//انههاي مخال//ف دولت ب//ا طرح ادع//اي گرينكارت داشتن نهاونديان و تابعيت مضاعف، حرف و حديثهايي را متوجه دولت كرده و با استناد ب//ه آن، حضور وي ب//ه عن//وان رييس دفتر رييسجمهور را زير سوال برده بودند.

حال بايد ديد در صورت انتخاب نهاونديان به عنوان وزير اقتصاد كه هماكنون سمت رياست دفتر رييسجمهور و نهاد رياس//تجمهوري ايران و رياست شوراي اطالعرساني دولت را بر عهده دارد، آيا بار ديگر طرح اين مسايل دامن وي و كابينه دوازدهم را خواهد گرفت؟ سمخطرناكبراياقتصادایران در همين حال مهدي پازوكي در گفتوگو ب//ا »جهانصنعت« ميگوي//د: در بين وزراي دول//ت يازده//م، طيبنيا قويت//ر از ديگران بوده اس//ت و با توجه به تجربهاي كه در مقام رياس//ت وزارت اقتصاد از خود نش//ان داده، مش//خص اس//ت كه وي از كياست و درايت بيش//تر و بهتري نس//بت به ديگر گزينههاي موجود برخوردار است.

وي اف//زود: طيبني//ا در مجم//وع گزين//ه مناسبتري نسبت به نهاونديان به نظر ميرسد و جامعه بايد به سمت انتخاب بهتر پيش رود.

پازوكي تصريح كرد: به نظر بنده طيبنيا يكي از بهترين وزراي جمهوري اس//المي در طول 30 سال گذشته بوده است.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: در هر ح//ال انتخاب رييسجمه//ور بايد به گونهاي باشد كه بدنه دولت دوازدهم را قويتر كند و با كنارهگيري طيبنيا اين نگراني وجود دارد كه اين بخش تضعيف شود.

وي با اشاره به عملكرد محمد نهاونديان در دولت يازدهم گفت: نهاونديان مسووليت اجرايي در وزارتخانههاي دولت را تاكنون نداشته است و تنها نفوذ وي در دستگاه رياستجمهوري را ميتوان مورد بررسي قرار داد.

پازوكي خاطرنش//ان كرد: با اين حال طرز تفكر نهاونديان مبني بر اقتصاد بازار آزاد قابل احترام و شايسته است.

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: مخالفان رييسجمهور در دستگاه رياستجمهوري از نفوذ بااليي برخوردارند و روحاني در مجموعه دولت مظلوم مانده اس//ت. بسياري از افراد با نفوذ و رس//وب كردن در ق//وه مجريه و نهاد رياستجمهوري، مانع توسعه اقتصادي كشور ميش//وند و الزم است بس//ياري از اين موارد سوءاس//تفاده برخورد ج//دي و قاطع صورت گيرد. وي با بيان اينكه به طور كلي بايد تيم اقتصادي دول//ت در دوره دوازدهم ارتقا پيدا كند، گفت: وزارت اقتصاد جزو مجموعههايي اس//ت كه بايد از مسايل سياسي دور باشد و وزير آن به سياسيكاري مشغول نباشد.

پازوك//ي ادامه داد: از دولت اس//تدعا دارم كه در وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان مديريت افرادي به كار گماش//ته ش//وند كه سياس//يكاري نميكنند چون سياسيكاري در ش//رايط فعلي اقتصاد ايران براي ما از سم خطرناكت//ر اس//ت. براي اين س//ه مجموعه بايد كس//ي به كار گماشته ش//ود كه دانش، تجربه و توان مديريتي داش//ته باشد و بتواند نوآوري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.