پرداخت 500 هزار فقره در دو ماه

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتص/ادي - حدود 15 ماه از زمان مصوبه جديد مجلس براي افزايش وام ازدواج ميگذرد و در فروردينماه سال گذشتهمجلسمصوبكردتسهيالتقرضالحسنهازدواجبراي هريك از زوجين از سه ميليون تومان به 10 ميليون تومان با دوره بازپرداخت چهارساله افزايش مييابد.

نگاهي به آمارهاي بانك مركزي در زمينه وضعيت پرداخت وام ازدواج در س//الهاي اخير نشان ميدهد تعداد بانكهاي عضو سامانه تسهيالت قرضالحس//نه ازدواج از 12 بانك در پايان خردادماه س//ال 92 به 31 بانك و موسسه اعتباري در پايان اسفندماه سال 95 افزايش يافته است.

بر پايه اين گزارش، از ابتداي س//ال 1388 تا پايان س//ال 1391 تع//داد 4 ميليون و 545 هزار و 931 فقره وام ازدواج به مبلغ 111 هزار و 350 ميليارد ريال پرداخت شده بود كه اين ميزان از ابتداي سال 1392 تا پايان سال 1395 به تعداد 4 ميليون و 69 هزار و 189 فقره، به مبلغ 191 هزار و 322 ميليارد ريال رسيد.

در حال حاضر زوجين ميتوانند با اقدام از طريق بانكهاي خصوصي، دولتي، قرضالحسنهها و برخي موسسات معرفي ش//ده در سامانه ثبتنام، تقاضاي دريافت 20 ميليون تومان )هر يك از زوجين 10 ميليون تومان( با نرخ س//ود 4 درصد را داشته باشند.

يكي از مسايلي كه در سالهاي اخير درباره پرداخت وام ازدواج مطرح بوده، رقم تسهيالت پرداختي و همچنين مدت زمان انتظار براي دريافت وام است كه در اين زمينه از سال گذشته تدابيري در بانكها انديشيده شده است.

عالوهبراينكهدرقالببودجهسال59 كلكشور،مصوبهاي ازمجلسبهمنظورافزايشتسهيالتوامازدواجبه01 ميليون تومان ارائه شد، بانك مركزي نيز از مردادماه سال گذشته به منظور تسريع در روند تسهيالتدهي بانكها بخشنامهاي را به شبكه بانكي كشور ابالغ كرد.

در اين بخشنامه بانك مركزي مقرر كرده بود شبكه بانكي از مردادماه س//ال 95 نس//بت به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج با يك ضامن معتبر اقدام و هر 15 روز آمار و عملكرد خود را در اين خصوص به بانك مركزي ارسال كند؛ در عين حال نيز بانك مركزي مطرح كرد نسبت به تعيين سهميه استاني براي پرداخت تسهيالت قرضالحسنه ازدواج اقدام خواهد كرد.

مدي//ركل اعتبارات بانك مرك//زي گفت: بانك مركزي با ه//دف كاهش صف دريافت كنندگان وام ازدواج با همكاري 11 بانك طرح ضربتي اعطاي اين وام را از ابتداي مردادماه تا پايان شهريورماه در دست اجرا دارد.

برهمين اس//اس س//يدعلي اصغر ميرمحمد صادقي روز گذشته در نشستي خبري اظهار كرد: بانك مركزي با هدف كاهش صف دريافتكنندگان وام ازدواج با همكاري 11 بانك ط//رح ضربتي اعطاي اي//ن وام را از ابتداي مرداد ماه تا پايان شهريورماه در دست اجرا دارد كه با اجراي اين طرح تعداد افراد در صف از 550 هزار نفر به زير 100 هزار نفر ميرسد.

وي اف//زود: بانك مركزي در اي//ن طرح تالش ميكند با كمك بانكه//اي ملي، صادرات، تجارت، ملت، س//په، رفاه كارگران، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون، قرضالحسنه مهر ايران و پارسيان و با ابالغ سهميههاي مربوط به هر بانك صف دريافتكنندگان تسهيالت قرضالحسنه ازدواج را به كمتر از 100 هزار نفر برساند.

ميرمحمد صادقي با تاكي//د بر اجراي قطعي تفاهمنامه بين بانك مركزي و بانكهاي عامل اين طرح و تس//هيل در امر پرداخت تسهيالت قرضالحسنه ازدواج گفت: بانكهاي عامل اين طرح براي هر فقره وام ازدواج صرفا بايد يك ضامن معتبر اخذ كنند.

اين مقام مسوول بانك مركزي با اشاره به اينكه بانكهاي عامل طرح بايد اعطاي وام ازدواج به مناطق محروم را در اولويت قرار دهند، تصريح كرد: اين كار با اولويت پرداخت تسهيالت به مناطق محروم و به ترتيب ثبتنام در سامانه قرضالحسنه ازدواج انجام ميشود.

مديركل اعتبارات بانك مركزي خاطرنش//ان كرد: بانك مركزي در راستاي اجراي بند »ج« تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 موضوع اعطاي تسهيالت قرضالحسنه ازدواج، تالش ميكند تا تمام متقاضيان وام ازدواج كه قبل از س//ال 1395 در سامانه قرضالحسنه ازدواج ثبتنام كردهاند بتوانند وام خود را دريافت كنند.

ميرمحمد صادقي گفت: بانكهاي عامل در طول اجراي اين طرح بايد آمار عملكرد خود را در پايان هر هفته براي بررسي به بانك مركزي ارسال كنند.

وي با بيان اينكه س//امانه ازدواج از س//ال 87 آغاز به كار كرده و تا 25 تيرماه سالجاري 33 هزار و 600 ميليارد تومان وام قرضالحسنه ازدواج پرداخت شده است، افزود: بيشترين تعداد پرداخت وام ازدواج براي سال 90 با يك ميليون و 348 هزار فقره وام است.

مدي//ركل اعتبارات بانك مركزي ادامه داد: از نظر مبلغي سال 95 با حدود 9 هزار و 900 ميليارد تومان باالترين رقم پرداختي بود. از ابتداي راهاندازي سامانه ازدواج كه 25 تيرماه سالجاريبود،هشتميليونو139 هزارو006 نفرتسهيالت قرضالحسنه ازدواج دريافت كردهاند.

ميرمحمدصادقي دليل اين موضوع را نيز افزايش مبلغ وام ازدواج از سه ميليون تومان به 10 ميليون تومان عنوان كرد و افزود: طرح ضربتي اعط//اي وام ازدواج از روز اول مردادماه سالجاريباهمكاري11 بانكعاملوصندوقاجراييميشود و تا پايان شهريور ادامه دارد.

پرداخت013 هزارفقرهتسهيالتازدواجازابتداي سالجاري

ميرمحمد صادقي اعالم كرد: از ابتداي سالجاري تاكنون بيش از 310 هزار فقره تس//هيالت قرضالحس//نه ازدواج از منابع پسانداز قرضالحسنه و جاري قرضالحسنه بانكها به متقاضيان پرداخت شده است.

وي اظهار داشت: براساس بررسيهاي بانك مركزي، بهطور متوسط ماهانه بين 70 تا 100 هزار نفر در سامانه تسهيالت قرضالحس//نه ازدواج ثبتنام ميكنند و بين 70 تا 80 هزار فقره تسهيالت ازدواج به آنها پرداخت ميشود.

مديركل اعتبارات بانك مركزي اعالم كرد: بانكها در طرح ضربتي ازدواج به دو دسته تقسيم شدهاند و بانكهاي ملي، صادرات، تجارت، مسكن، ملت، كشاورزي، سپه، رفاه كارگران، توسعه تعاون، قرضالحسنه مهر ايران و صندوق قرضالحسنه پارسيان در دسته اول قرار گرفتهاند و بيشترين فشار بر روي آنها قرار دارد.

ميرمحمد صادقي توضيح داد: سهم بانك توسعه تعاون و صندوق قرضالحس//نه پارسيان در اجراي اين طرح كمتر از پنج هزار فقره است و بار اصلي طرح ضربتي تسهيالت ازدواج بر 9 بانك باقيمانده قرار دارد.

به گفته اين مقام مسوول، بانكهاي خصوصي و بانكهاي دولتي تخصصي در دسته دوم اجراي طرح ضربتي تسهيالت ازدواج قرار دارند و براساس ابالغ بانك مركزي بايد دستكم دو برابر ميزان تسهيالت پرداختي، تسهيالت بپردازند.

وي تاكي//د كرد: اولويت اصلي اجراي اين طرح براي كل كشور و تمامي بانكها، پرداخت تسهيالت در مناطق محروم و كمبرخوردار است و هر اندازه بانكها بيشتر در استانهاي محروم تسهيالت بپردازند، امتيازات بيشتري از سوي بانك مركزي براي آنها در نظر گرفته خواهد شد.

اين مقام مسوول در بانك مركزي درباره امتيازات در نظر گرفته شده براي بانكهايي كه در اجراي اين طرح مشاركت دارند، گفت: مقرر شده ضمن تقدير و تشكر رييس كل بانك مركزي از بانكهاي اصلي، امتيازبنديهاي خاصي نيز براي آنها در نظر گرفته و عملكرد آنها بهطور هفتگي اعالم شود.

به گفته مديركل اعتبارات بانك مركزي، اولويت پرداخت تسهيالت 10 ميليون توماني قرضالحسنه ازدواج با زوجيني است كه از سالهاي گذشته در سامانه ازدواج ثبتنام كرده و تسهيالت دريافت نكردهاند.

ميرمحمد صادقي از نظارت عاليه بر اجراي اين طرح ضربتي خبر داد و تصريح كرد: بانكها نبايد در پرداخت تس//هيالت قرضالحسنهازدواجسختگيريكنندوبرايهرفقرهتسهيالت يك ضامن كفايت ميكند. بيشترینسهمتسهيالت ميرمحمد صادقي در بخش ديگري از اين نشست خبري تاكيد كرد: با همكاري بانكها، ريالي از منابع بانك مركزي براي اجراي اين طرح تزريق نشده و بانكها از محل منابع خود اقدام به اجراي اين طرح ميكنند.

وي با بيان اينكه جزييات سهم هر بانك متعاقبا اعالم خواهد شد، افزود: بيشترين سهم در اجراي طرح ضربتي تسهيالت قرضالحسنه ازدواج براي بانك ملي با 90 هزار ميليارد تومان اس//ت و ساير بانكهاي عامل نيز دستكم 30 هزار ميليارد تومان تسهيالت ميپردازند.

مدي//ركل اعتبارات بانك مركزي گف//ت: در حال حاضر بي//ش از 500 هزار نفر در صف دريافت تس//هيالت ازدواج هس//تند و ماهانه بين 70 تا 100 هزار نفر ديگر نيز به اين تعداد اضافه ميشوند و اميدواريم با اجراي اين طرح ضربتي، تعداد متقاضيان دريافت تس//هيالت به كمتر از 50 هزار نفر كاهش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.