دريافت 4 درصد ماليات عليالحساب از واردكنندگان

Jahan e-Sanat - - News -

معاون سازمان مالياتي با اعالم مشموالن استفاده از معافيت پرداخت ماليات عليالحساب گفت: شرايط و نحوه معرفي موديان خوشحساب بخشنامه شد. نادر جنتي با اشاره به لزوم رتبهبندي كارتهاي بازرگاني گف//ت: همه مراجع مرتبط از جمله وزارت صنعت و اتاق بازرگاني براي جلوگي//ري از فرارهاي مالياتي بايد كمك كنند تا رتبهبندي كارتهاي بازرگاني بهطور جامع و كامل انجام شود. معاون سازمان امور مالياتي در ارتباط تلفني با بخش خبري 21 شبكه يك سيما درباره اقدامات سازمان مالياتي براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين رابطه در 17 مرداد سال 1395 در اجراي مقررات ماده 163 قانون مالياتهاي مستقيم درباره چگونگي وصول ماليات عليالحساب از واردكنندگان كاالها، دستورالعملي را صادر كرد كه به موجب آن مقرر شد واردكنندگان كاال به ميزان چهار درصد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي اظهارنامه گمركي را به صورت عليالحساب ماليات پرداخت كنند. ويبااشارهبهاينكهبراساسبند2 ايندستورالعمل،اشخاصيمشمولاين دستورالعمل نيستند، ادامه داد: واحدهاي توليدي داراي پروانه بهرهبرداري، ماشينآالت براي واحدهاي توليدي، كارتهاي بازرگاني رتبهبندي شده و داراي رتبه طاليي و واردكنندگان خوشحساب معرفي شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانهها، موسسات، سازمانهاي دولتي و شهرداريها و كاالهايي كه از طريق پست و كاالي همراه مسافر وارد ميش//وند نيازي به پرداخت چهار درصد ماليات عليالحس//اب ندارند. جنتي اضافه كرد: براساس بند 4 اين دستورالعمل، سازمان امور مالياتي كشور مكلف ش//د شرايط و نحوه معرفي موديان خوشحساب را طبق بخشنامهاي مشخص كند و اين سازمان در همين رابطه دستورالعملي را صادر و مشخص كرد. وي افزود: براي تسهيل و تصريح در انجام امور مربوط به ترخيص كاالي بازرگاني همه مراحل به صورت مكانيزه و الكترونيكي انجام ميشود و كاالهاي افرادي كه مشمول پرداخت چهار درصد ماليات عليالحساب نميشوند در بانك اطالعاتي سازمان امور مالياتي كه به سامانه گمرك متصل اس//ت وارد شده و بدون فوت وقت كاالهايشان ترخيص ميشود،اماافراديكهمشمولپرداختعليالحسابميشوندسيستم،آنها را شناسايي ميكند و بدون نياز به مراجعه به سازمان امور مالياتي و از طريق سامانهاي كه در محل گمرك قرار دارد، چهار درصد ماليات عليالحساب خود را پرداخت ميكنند تا ترخيص كاالي آنها انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.