درخواست سرمايهگذاري 13 ميليارد دالري خارجيها در ايران

Jahan e-Sanat - - News -

نايبرييس كميسيون سرمايهگذاري اتاق بازرگاني تهران درخواست براي سرمايهگذاري در ايران پس از برجام را 13 ميليارد دالر اعالم كرد و افزود: از اين رقم سه ميليارد دالر عملياتي شده است.

فريال مستوفي گفت: بعد از برجام بسياري از شركتها، موسسات و هياتهاي مختلف تجاري و بازرگاني از كشورهاي مختلف دنيا و همين طور كشورهاي همسايه براي سرمايهگذاري مستقيم به ايران آمدند و با آنها مذاكراتي انجام شد.

وي با بيان اينكه سازمان سرمايهگذاريهاي خارجي رقم درخواست برايسرمايهگذاريمستقيمخارجيرا31 ميليارددالرعنوانكردهاست، گفت: براس//اس آماري كه اخيرا اعالم ش//ده از اين 13 ميليارد دالر، سه ميليارد دالر آن عملياتي شده است.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: با توجه به پتانسيل باالي ايران نه تنها س//ه ميليارد دالر بلكه رقم 13 ميليارد دالر نيز رقم بسيار كوچكي است زيرا تنها صنايع نفت و گاز ايران نياز به 200 ميليارد دالر سرمايهگذاري دارد.

مس//توفي به ايبنا گفت: تا زماني كه بسترس//ازي و ريلگذاري براي س//رمايهگذاري خارجي نداشته باشيم و امنيت س//رمايهگذار را حفظ نكنيم، نميتوانيم توقع داش//ته باشيم درها باز شود و سرمايهگذاران به ايران بيايند.

نايبرييس كميس//يون س//رمايهگذاري اتاق بازرگاني تهران گفت: امروزه س//رمايهگذاري در دنيا به يك صنعت تبديل شده است؛ صنعت س//رمايهگذاري مانند ديگر صنايع رقابتي اس//ت و نبايد تصور كنيم در جذب سرمايه تنها هستيم زيرا تمامي كشورهاي دنيا نيز سعي در جذب سرمايهگذاري خارجي دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.