جايزه ملي سرآمدان اقتصاد ايران به بانك آينده رسيد

Jahan e-Sanat - - News -

در شانزدهمين اجالس س//رآمدان اقتصاد ايران كه روز دوشنبه، مورخ 1396/04/26 در مركز همايشهاي بينالمللي صداوسيما برگزار شد، بانك آينده، موفق به دريافت چهار جايزه و نشان برتر شد. در اين همايش كه با حضورمقامات،مسووالن،نمايندگانمجلس،برخيمديرانبانكهايكشور و شركتهاي برتر توليدي خدماتي برگزار شد، لوح »ملي سرآمدان اقتصاد ايراندرصنعتبانكداري«،»لوحقابلاعتمادترينوپربازدهترينبانكايران«، نشان »برترين اعتماد، صداقت و امانتداري در صنعت بانكداري« و همچنين »گواهينامه برترين خدمات الكترونيكي« از موسس//ه ICS آلمان، كه اين گواهينامهفقطبهسازمانهايقابلاعتمادوداراياستانداردباالدرخدماتنوين الكترونيكي، از سوي اتحاديه اروپا اعطا ميشود، به بانك آينده تعلق گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.