دومينويشكستهاييكپوپوليست

Jahan e-Sanat - - News - رويداد

ايس/نا- دولت آمريكا اتحاديه اروپا را به دليل تحريمهاي دوشللنبه گذشتهعليه61 دانشمندومقامنظاميارشدسوريهبهبهانهدستداشتن آنها در حمات شيميايي به شهروندان تحسين كرد.

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت: تاش تجميعشده اخير آمريكا و اتحاديه اروپا بخشي از تداوم تاش جامعه بينالملل براي مسوول دانستن حكومت بشار اسد از بابت زيرپا گذاشتن هنجارهاي پرسابقه جهاني در مخالفت با استفاده از تسليحات شيميايي بوده است. اين در حالي است كه 16 مقامي كه دوشنبه گذشته تحريم شدهاند از سفر به اتحاديه اروپا منع شدهاند و اموال اروپايي آنها مسدود خواهد شد.

ترامپ در عرصه فعاليتهاي سياسي چه قبل و چه بعد از پيروزي در انتخابات آمريكا به وضوح نشان داده كه مردي است خودشيفته و تشنه قدرت و مهمتر از هملله دروغپردازي بزرگ كه لحظهاي نگرانآشكارشدندروغهايخودويادگرگونكردن سخنان و ادعاهاي پيشين خود نبوده و نيست.

طرح پيشنهادي ترامپ براي جايگزين كردن قوانين بهداشللتي رييسجمهور قبلي اين كشور، كشلليدن ديوار مرزي مكزيك يللا مهمتر از همه فرمان مهاجرتي او كه در نخستين روزهاي ورود به كاخ سفيد كمر به اجراي آن بست در كنار بسياري از وعدههاي دهان پركن او در اين چند ماه يا هنوز درباتكليفي و سرگرداني بهسر ميبرند يا يكسره دچار شكست و ناكامي شدهاند.

در كنللار وعده جلوگيللري از ورود مهاجران از برخي كشورهاي مسلمان به آمريكا و احداث ديوار مرزي،لغواوباماكريكيازپرسروصداترينبرنامههاي انتخاباتي ترامپ بود كه سياستمداران و تشكيات سياسي فدرال آمريكا را به ضعف و بياعتنايي به خواست مردم متهم ميكرد. برخي ناظران، ناكامي ترامللپ در لغو قانون اوباماكللر و جايگزيني آن با طرحي از سوي خود را شكست عمده ديگري براي رييسجمهوري عنوان كردهاند.

رهبر جناح جمهوريخواه در سناي آمريكا گفته است كه امكان تصويب طرح خدماتدرماني مورد نظردونالدترامپدرمجلسسناوجودندارد.سناتور ميچ مككانل با اظهللار نوميدي از تصويب طرح جايگزين قانون حمايت از بيماران و مراقبتهاي قابل دسترس موسوم به اوباماكر، گفته است كه به جاي اين طرح در نظر دارد خواستار صدور مصوبه سنا به منظور تعويق اجراي اين قانون به مدت دو سالشود. درحاليكهپيشازاينراندپلوسوزان كالينز،سناتورهايجمهوريخواهازايالتهايكنتاكي و مين مخالفت خود را با اين طرح اعام كرده بودند، دوشنبه گذشته مايك لي و جري موران، اعضاي جمهوريخواه سللنا از ايالتهاي يوتا و كانزاس نيز گفتند به اين طرح راي نخواهند داد. سناتورهاي حزب دموكرات هم پيشللاپيش با اين طرح اعام مخالفت كرده بودند.

حزب جمهوريخواه اكثريت كرسيها را در هر دو مجلس نمايندگان و سناي كنگره آمريكا در اختيار دارد، اما اكثريت آن در مجلس سنا تنها دو كرسي است درحالي كه چهار سناتور از اين حزب با طرح جايگزيني اوباماكر مخالفت كردهاند و سناتورهاي دموكرات هم به آن راي موافق نخواهند داد.

مككانل تاييد كرد كه در ارتباط با اين طرح، حزب جمهوريخواه اكثريت ناچيز خود در سنا را از دست داده و به اين ترتيب، هيچ اميدي به تصويب اين طرح نيست.

در پي اعام تصميم دو سللناتور مخالف طرح، دونالدترامپدرتوئيترخودنوشت:جمهوريخواهان بايدقانونورشكستهاوباماكرراهمينحااللغوكنندو رويبرنامهخدماتدرمانيكامامتفاوتديگريكار كنند. دموكراتها هم به آنان ملحق خواهند شد.

قانون خدماتدرماني موسللوم بلله اوباماكر به ابتكار باراك اوباما در مارس سال 2010 در كنگره آمريكا تصويب و به قانون تبديل شد. براساس اين قانون، پوشش خدماتدرماني تعميم يافته و برخي از محدوديتهاي موجود در راه دسترسللي به اين خدمات از ميان رفته است.

شللماري از جمهوريخواهللان اين طللرح را به خاطللر افزايش مداخله و هزينلله دولت در بخش خدماتدرماني مورد انتقاد قرار داده بودند و يكي از محورهاي تبليغاتي دونالد ترامپ در جريان مبارزات انتخاباتي لغو اين قانون بود. وي وعده داده بود كه با لغو قانون اوباماكر، قانون درماني ديگري را به جريان بيندازد كه كمهزينهتر و موثرتر باشللد اما به نظر ميرسددراينزمينهموفقبهجلبنظرمساعدهمه سناتورهاي همحزبي خود هم نشده است.

برخيناظران،ناكاميترامپدرلغوقانوناوباماكر و جايگزيني آن با طرحي از سوي خود را شكست عمده ديگري براي رييسجمهوري عنوان كردهاند. در كنار وعده جلوگيري از ورود مهاجران از برخي كشورهاي مسلمان به آمريكا و احداث ديوار مرزي، لغللو اوباماكر يكي از پرسللروصداترين برنامههاي انتخاباتي ترامپ بود كه سياستمداران و تشكيات سياسي فدرال آمريكا را به ضعف و بياعتنايي به خواست مردم متهم ميكرد.

در حالي كه وعده احداث ديوار مرزي با مكزيك با استهزا مواجه شده و از آغاز آن خبري نيست، طرح محدوديت مهاجرتي هم به خاطر مقاومت دستگاه قضاييآمريكا،كهبراستقالخودازحكومتتاكيد دارد،پسازمدتهاتاخيرباتغييراتاساسياجرايي شده و جايگزيني سريع قانون اوباماكر هم هنوز به جايي نرسيده است. به اين ترتيب، به نظر ميرسد دونالد ترامپ، كه داراي سابقه قابل توجهي در عرصه سياستآمريكاهمنبوده،ارزيابيدقيقيازاختيارات رييسجمهوريدرنظامسياسيآمريكانداشتهاست. اين نظام براساس نظارت و توازن قوا و محدوديت قدرت نهادهاي حكومتي شكل گرفته است. عدمحمايتدوسناتورجمهوريخواه از طرفللي برنامه جمهوريخواهللان در حذف و جايگزيني برنامه بيمه خدماتدرماني دوران باراك اوباماباعدمحمايتدوسناتوراينحزبازآنممكن است به شكست بخورد.

مايك لي و جري موران دو سناتور جمهوريخواه آمريكايي گفتند كه از اين برنامه كه از سوي دولت دونالد ترامپ مطرح شده، حمايت نميكنند. برنامه بيمه خدماتدرماني كه قرار است جايگزين برنامه بيمه خدمات سامت ارائه شده از سوي باراك اوباما شود »قانون تلفيق بهتر درماني« نام دارد. مايك لي با اشاره به عدم حمايتش از اين طرح گفت كه اين اقدام براي كم كردن مالياتهاي استفاده شده در تامين مالي برنامه خدمات سامت دوران اوباما به قدركافيمناسبنيست.

جري موران نيز به صورت مستقيم از اين اليحه انتقاد كرد و آن را يك سياسللت نادرست خواند و گفللت: ما حاال بايد با يللك روند باز قانوني را براي پيشبرد راهحلهاي خاقانه آغاز كنيم كه انتخاب بهتري را رقم بزند. تغييردرفرمانمهاجرتيترامپ از طرفي به گزارش رويترز، بنا بر سللند وزارت امللور خارجه آمريللكا، از اين پللس پدربزرگها و مادربزرگهايشهروندانآمريكاييكهتابعيتشش كشورمسلمانازجملهايرانرادارندميتوانندرواديد ورود به آمريكا را دريافت كنند.

پس از آنكه يكشنبه گذشته يك قاضي در ايالت هاواييحكميدررابطهبامحدودكردندامنهفرمان مهاجرتي دولت ترامپ در مورد منع ورود مسافران از شش كشور مسلمان از جمله ايران را صادر كرد، وزارت امور خارجه آمريكا پيامي مبني بر امكان ورود پدربزرگها و مادربزرگهاي شهروندان آمريكايي از اين كشور را به همه مقرهاي ديپلماتيك آمريكا در كشورهاي ديگر صادر كرد.

دريك واتسون، قاضي ناحيه هانلولو پنجشنبه گذشللته اعام كللرد كه دولت ترامللپ نميتواند پدربزرگها و مادربزرگها و ديگر خويشللاوندان شللهروندان آمريكايللي از ايران، ليبي، سللومالي، سودان، سوريه و يمن را از دريافت رواديد ورود به آمريكامنعكند.

در اين پيام، عبارت خويشاوندان نزديك كه در پيام قبلي وزارت امور خارجه آمده بود بهروزرساني شللده است. اين خويشاوندان شامل پدربزرگها و مادربزرگها، نوهها، خويشاوندان سببي درجه يك، عمه،عمو،دايي،خاله،خواهرزاده،برادرزاده،پسرعمو، پسرخاله، پسرعمه و پسردايي است.

قاضي واتسون از عدم صدور قطعي حكم خود تا بررسي نتيجه درخواست تجديدنظر خودداري كرد بنابراين حكم او از ابتدا عملي شد. در همين حال دولتترامپازدادگاهعاليآمريكاودادگاهتجديدنظر ناحيهنهمآمريكادرسانفرانسيسكوخواستهاينحكم رامسدودكند. از01 تا71 مارس،تيلرسونچهار پيللام را در رابطه با دسللتورالعملهاي الزم براي اجراي فرمان مهاجرتي ترامپ به سفارتخانههاي آمريكا در ديگر كشورها صادر كرده سپس برخي از دستورالعملها را به دليل صدور حكمي جديد از دادگاه لغو كرده است.

پاي/ان ممنوعي/ت حمل لپت/اپ در پروازهاي خاورميانه

اداره امنيللت حملونقللل آمريكا اعللام كرد، ممنوعيتحملوسايلالكترونيكيبزرگهمچون لپتاپ را براي مسافران خطوط هوايي عربستان سعوديكهبهمقصدآمريكاپروازميكنند،لغوكرد. اين آخرين خطوط هوايي در خاورميانه بود كه از اين محدوديت خارج شد.

در مارس سالجاري ميادي مقامات آمريكايي محدوديتهاييرادربارهحمللپتاپوديگروسايل الكترونيكلليبزرگدرپروازهاي9 خطهواييكه اكثرا جزو خطوط هواپيمايي خاورميانه بودند اعمال كردندتابتوانندبهتهديدبالقوهموادمنفجرهجاسازي شده رسيدگي كنند. مقامات آمريكايي ماه گذشته به جاي بسط دادن اين ممنوعيت تدابير امنيتي جديدي را اعمال و اين محدوديتها را درخصوص خطوط هواپيمايي كه تدابير امنيتي خود را تقويت كردند، لغو كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.