ترامپ ونزوئال را به تحريم شديد اقتصادي تهديد كرد

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- مشاور امنيت ملي سابق آمريكا در دوران اوباما با مقامهاي كميته اطاعاتي سنا ديدار خواهد كرد.

اين كميته كه مسللوول تحقيق درباره مداخله روسلليه در انتخابات آمريكاست، پيشتر با چندين نفر از مقامهاي سابق در دولت باراك اوباما گفتوگو كرده اسللت. اعضاي اين كميته دوشنبه با جيمز كاپر، مدير اطاعات ملي آمريكا و نيز رييس دفتر سللابق اوباما ديدار كردند. دونالد ترامپ مدعي است سوزان رايس احتماال زماني كه از تحليلگران اطاعاتي خواسته بود تا نام يك رابط ترامپ را كه اسمش در يك گزارش اطاعاتي آمده بود را فاش كنند، مرتكب جرم شده است.

ايسنا-معاون نخستوزير تركيه با بيان اينكه ادامه تهديدهاي روحاني تركتبار ساكن آمريكا غيرقابل قبول است، گفت كه واشنگتن بايد فورا رييس سازمان تروريستي فتحاهلل گولن را به آنكارا تحويل دهد.

نومان كورتولموش دوشللنبه گذشللته گفت: فتحاهلل گولن كه ژوئيه گذشته افراد بسياري را براي سرنگوني دموكراسي در تركيه شهيد كرد، همچنان ساكن ايالت پنسيلوانيا در آمريكاست و انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است. گولن با رسانههاي خبري مهم جهان مصاحبه ميكند و تاش دارد تا تعهد سازماني هوادارانش را تحريك كند.

ايسللنا- رييسجمهور آمريكا در بيانيهاي، دولللت نيكاس مادورو را به تحريمهاي شللديد اقتصادي تهديد كرد. ترامپ دوشنبه گذشته با انتشار بيانيهاي گفت: اياالت متحده در برابر متاشللي شللدن ونزوئا آرام نخواهد نشست. اگر رژيم مادورو دست به تحميل مجلس موسسان قانون اساسي در سلليام ژوئيه بزند، اياالت متحده تحريمهاي اقتصادي شديد و فوري وضع خواهد كرد. ترامپ مدعي حمايت از مردم ونزوئا شللد و گفت كه آمريكا خواستار برگزاري انتخابات آزاد در آن كشور است. وي مادورو را رهبري بد خواند كه به خواست مردم كشورش توجه نميكند. رهبران اروپايي از جمله مقامهاي اسپانيا و فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز به تازگي از مادورو انتقاد كردهاند. مادورو در پاسخ به اين انتقادها گفته است: ونزوئا كشوري آزاد و مستقل است و مستعمره اروپا نيست. او افزود: بگذاريد اروپاييهاآنچهميخواهندبگويند.مابرايحرفهايآنهااهميتيقائلنيستيم. ما براي اين سرزمين، منزلت و استقال ونزوئا اهميت قائليم.

دولللت روسلليه در تاش براي بازپللس گيري دو مجتمع ديپلماتيك اين كشللور كه سال پيش در آمريكا بسته شدند، فشار بر دولت اياالت متحده را افزايش داده است.

سرگئي ريابكف و توماس شانن، معاونان وزراي امور خارجه آمريكا و روسيه دوشنبه گذشته در خصوص سرنوشت اين دو سللاختمان مذاكره كردند. قرار بود اين مذاكرات ماه پيش در سنپترزبورگ انجام شود، اما به دنبال مصوبه كنگره براي قرار دادن83 موردجديددرفهرستتحريمهايآمريكاعليهروسيه، بر سللر فعاليتهاي مسكو در اوكراين، كرملين گفتوگوهاي دوجانبه را لغو كرد.

ريابكف پس از اين گفتوگوهاي سلله ساعته با ديپلمات آمريكايي خوشللبين به نظر ميرسلليد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران كه پرسلليدند آيا مسللاله مربللوط به متجمعهاي ديپلماتيك حل شده گفت: تقريبا. مقامهاي آمريكايي اظهار نظر نكردهاند و در پي اين گفت و گوها كنفرانس خبري برگزار نشد. مقامهاي آمريكايي پيش از اين مذاكرات به رسانههاي اين كشور گفتند هدف آنها ايجاد اعتماد بين دو كشور است تا بتوان راه همكاريهاي آينده در سللوريه، اوكراين و مسايل جهاني را همواره كرد.

اين مقامها گفتهاند كه در اين مذاكرات خواهان پايان آزار ديپلماتهاي اين كشللور در روسيه هستند. درخواست ديگر آنها رفع ممنوعيت پذيرش كودكان روس توسط آمريكاييها به عنوان فرزندخوانده است.

اين مذاكرات نزديك 10 روز بعد از ديدار روسللاي جمهور دو كشور در جريان اجاس گروه 20 در هامبورگ آلمان انجام ميشللود. از زمان همان ديدار رهبران بود كه روسلليه ناگهان فشار در مورد اين دو مجتمع را افزايش داد. ديميتري پسكوف، سخنگوي رياستجمهوري روسيه گفته مطلقا غيرقابل قبول است كه دولت آمريكا براي پس دادن دو ساختمان بستهشده پيششللرط بگذارد و استرداد آنها بايد بدون هيچ گونه بحثي انجام شود. سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه هم تصرف ساختمانها را راهزني در روز روشن دانسته و تاكيد كرده كه اين عمل، مشابه رفتار مردمان شرافتمند نيست. هفته پيش روسيه اعام كرد در صورت حل نشدن مساله، انجام اقدامات تافيجويانه ويژه را مدنظر قرار خواهد داد كه از جمله ممكن استشاملاخراج03 ديپلماتآمريكاييوتصرفساختمانهاي متعلق به دولت آمريكا در روسيه شود.

در دسامبر )ديماه( سال قبل، دولت باراك اوباما دو مجتمع ديپلماتيك دولت روسيه را در پي طرح اتهام حمله سايبري آن دولت عليه كميته مركزي حزب دموكرات و ايجاد مزاحمت براي ديپلماتهايآمريكاييبست.واشنگتنهمچنين53 ديپلمات روسلليه را متهم كرد كه ماموران اطاعاتي مسللكو هستند و خواستار خروجشان از اياالت متحده شد.

يك مجتمع در سللاحل شرقي ايالت مريلند قرار دارد كه گفته ميشود 18 هكتار است و داراي امكانات تفريحي براي ديپلماتهاي روس مثل زمين تنيس و استخر شناست. اما به گفته مقامهاي آمريكايي همچنين داراي تجهيزات پيشرفته ارتباطي است كه باعث شده از آن به عنوان يك پست جاسوسي اسللتفاده شود. مجتمع ديگر يك وياي مجلل در النگآيلند نيويورك اسللت كه 49 اتاق دارد و مقامهاي آمريكايي شللك دارند از آن هم به عنوان يك مركز استراق سمع استفاده شود. دولت اوباما از سوي ديگر، سرويس امنيت فدرال روسيه و سازمان اطاعات ارتش روسيه را تحريم كرد. در آن زمان رييسجمهور وقت آمريكا گفت تصميم حمله سايبري عليه ستاد دموكراتها فقط ميتوانسته در باالترين سطوح دولت روسيه اتخاذ شود. مسللكو اتهام مداخله در انتخابات آمريكا را به كلي بياساس ميداند. روسيه ابتدا در واكنش به اقدام باراك اوباما در بستن آن مجتمعها هيچ واكنشي نشان نداده بود كه با تمجيد دونالد ترامپ روبهرو شد. ترامپ آن موقع در انتخابات برنده شده بود اما هنوز سر كار نيامده بود. اين مذاكرات همزمان با فشارهاي شديد در آمريكا بر خانواده ترامپ در ارتباط با تماسها با شهروندان روس پيش از انتخابات صورت ميگيرد و ناظران ميگويند دست او براي كاهش تحريمهاي روسيه كاما باز نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.