افزايشتلفاتغيرنظاميحمالتائتالفدردورانترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

كشتار غيرنظاميان در مبارزات عليه داعش در دوران ترامپ تقريبا برابر با ميزان كشتهشدگان غيرنظامي در تمام دوران رياستجمهوري اوباما بوده است.

از زمان ورود دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا به كاخ سللفيد تا 13 ماه ژوئيلله بيش از 2200 غيرنظامي در حمات ائتاف بينالمللي ضد داعش به رهبري آمريكا كشته شدهاند. در حالي كه در عمليات 2014 تا ‪2300 ،2016‬ غيرنظامي كشته شدهاند.

به عبارت ديگر در دوران رياستجمهوري باراك اوباما، رييسجمهور پيشين آمريكا هر ماه نزديك به08 غيرنظامي در حمات ائتاف بينالمللي ضد داعش كشته شدند اما اين رقم در دوران رياستجمهوري ترامپ به 360 نفر بهطور ماهانه رسيده است.

بخشللي از افزايش شمار كشتهشللدگان غيرنظامي به دليل تغيير ماهيت جنگ عليه داعش است. اين گروه تروريستي در شهرهايي مانند موصل و رقه از غيرنظاميان به عنوان سپر دفاعي استفاده كرده است.

با اين حال مقامات ائتاف ضد داعش اعام كردند كه آنها تمام تاش خود را براي جلوگيري از كشتار غيرنظاميان انجام دادند. براساس گزارش ارائه شده توسللط روزنامه ديلي بيست، شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد در دوران رياسللتجمهوري ترامپ ميزان حفاظت از غيرنظاميللان در ميدانهاي نبرد كاهش يافته است.

نزديكبه04 درصدازشماركشتهشدگانغيرنظاميدردورانرياستجمهوري ترامپ مربوط به چهار ماه اول دوران تصدي وي بوده اسللت. بهطور نمونه در حادثهاي در موصل طي ماه مارس، آمريكا اعتراف كرد كه مسوول كشتار 101 انسان غيرنظامي از جمله كودكان و زنان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.