خسارت 14 ميليون دالري آلمان از اعتراضات ضد

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس-انجمنبيمهآلماناعامكرد،ميزانخرابكاريهاوخسارتهاي وارده در طول برگزاري چندين تظاهرات خشونتآميز توسط معترضان در حين نشست 12،G20 ميليون يورو ‪13/ 8)‬ ميليون دالر( برآورد شده است. هامبورگ آلمان در طول برگزاري نشست سران گروه02 در روزهاي7-8 ماه ژوئيه شاهد تظاهرات خشونتآميزي در سراسر شهر بود كه خسارتهاي قابل توجهي به بار آورد. انجمن بيمه آلمان اعام كرد، اولين پيشبيني از خسارتهاي وارده به اموال بيمهشدهنزديكبه21 ميليونيورواستكهيكسوممجموعرقماعامشده، براي ماشينهاي خسارت ديده است. صدراعظم آلمان بافاصله بعد از برگزاري نشست گروه02 اعام كرد: مسووالن هامبورگ به مردم اين شهر كه اموالشان دچار خسارت شده است، كمك خواهند كرد. همچنين در پي اين تظاهرات و اعتراضاتخشن،چپهايافراطيبسياريازسياستمدارانآلمانخواستاراعمال سياستهاي قاطعتر در برابر افراطگرايي افراد داراي گرايشهاي چپ شدهاند. بنا برآمارمنتشرشدهازسويپليسهامبورگ،681 تنازشركتكنندگاندراين اعتراضات دستگير شده و عليه73 تن از آنها قرار حبس صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.