افزايش بيسابقه تلفات غيرنظاميان افغانستان

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز-تلفاتغيرنظامياندرنيمهنخستسال7102 مياديدرجريان درگيريهاي نظامي در افغانسللتان بهطور بيسابقهاي افزايش يافته است. به گزارش سازمان ملل متحد در شش ماهه نخست سالجاري ميادي در جريان درگيريهاي نظامي در داخل افغانسللتان بهويژه در كابل، 1662 غيرنظامي كشللته و 3581 نفر نيز زخمي شللدهاند. بر اين اساس حدود 40 درصد اين تلفات ناشللي از حمات و انفجار مينها و بمبهاي كنار جادهاي بوده است. اين گزارش ميافزايد عامل 67 درصد از اين تلفات شورشلليان مخالف دولت هستند. به گزارش دفتر نمايندگي سازمان ملل در افغانستان )يوناما(02 درصد تلفات غيرنظاميان مربوط به كابل است و بيشترشان در پي انفجار يك بمب در ماه مي جانشان را از دست دادند. انفجار بمب جاسازي شده در يك تانكر آب كه مرگبارترين اين حمات گزارش شده جان دست كم 150 غيرنظامي را گرفت و 500 زخمي ديگر برجاي گذاشت. درگيريهاي نظامي در افغانستان از ژانويه سال 2009 تاكنون از ميان غيرنظاميان 26 هزار و 500 كشته و 49 هزار زخمي برجاي گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.