رفراندوم در اقليم كردستان عراق

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- شوراي عالي امنيت تركيه كه به رياست اردوغان تشكيل شد، بار ديگر مخالفت شديد اين كشور را با هرگونه تاش كردها در عراق و سوريه براي تشكيل كشور اعام كرد.

نشست شوراي عالي امنيت تركيه كه براي بررسي موضوعات مختلف داخلي و خارجي تشكيل شده بود، پس از شش ساعت رايزني اعام كرد تصميم منطقه كردستان براي برگزاري رفراندوم استقال از عراق پيامدهاي ناخواستهاي را ايجاد ميكند.

ايننهادتوضيحاتبيشتريارائهنكرد.اينشورامتشكلازرييسجمهور تركيه، نخستوزير و ساير اعضاي كابينه و ژنرالهاي ارشد ارتش تاكيد كرد كه رفراندوم مذكور كه براي 25 سپتامبر برنامهريزي شده، نميتواند به صورت قانوني و واقعي اجرايي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.