تهديد ترامپ به حمله بلوف است

Jahan e-Sanat - - News -

شينهوا- رهبر كرهشمالي، رييسجمهور آمريكا را به بلوف زدن درباره حمله نظامي عليه پيونگيانگ متهم كرد.

دونالد ترامپ در جريان نشسللت فوقالعاده چهارم ژوئيه سالجاري ميادي خواستار واكنشي در مقابل آزمايش موشك بالستيك كرهشمالي در بحبوحه نگرانيها از هدف قرار گرفتن آالسكا توسط اين كشور شد. سللخنگوهاي رهبر كرهشمالي گفتهاند كه رهبر جوان كشور در مقابل تهديدهاي دونالد ترامپ هيچ ترسي ندارد و رزمايشهاي نظامي آمريكا در اسللتراليا را قدرتنمايي دانستند. اين سخنگوها به روزنامه رودونگ سينمون گفتند: اين يك بلوف مسخره از سوي افرادي است كه قدرت واقعي كرهشمالي را نميبينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.