تمديد3 ماههوضعيتفوقالعادهدرتركيه

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- پارلمان تركيه تمديد وضعيت فوقالعاده در اين كشور را براي سه ماه ديگر تصويب كرد.

دولت تركيه به دنبال كودتاي سال گذشته در اين كشور اعام وضعيت فوقالعاده كرد. پارلمان تركيه در جلسه اخير خود طرح تمديد سه ماهه وضعيت فوقالعاده را به تصويب رساند. پيش از اين دولت تركيه از قوه مقننه اين كشور خواستار تمديد وضعيت فوقالعاده شده بود. دولت آنكارا بلله دنبال تمديد وضعيت فوقالعاده بوده اما احزاب اپوزيسلليون تركيه خواستار پايان اين وضعيت هستند و از حزب حاكم انتقاد ميكنند كه به اين وضعيت عادت كرده است. يكي از مقامات ارشد حزب اپوزيسيون تركيه پيش از اين اعام كرد: دولت به اداره كشور تحت وضعيت فوقالعاده معتاد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.