فاز جديد بهروزرساني سامانه معامالتي

Jahan e-Sanat - - News -

اقتصاد جهاني وابسته به فناوريهاي نوين اس//ت و بازار س//رمايه نيز از اين امر مستثني نيس//ت، بر همين اس//اس موضوع تس//هيل دسترسي اقشار جامعه به بازار سرمايه از طريق ابزارهاي مبتني بر فناوري اطالعات در نقش//ه راه فناوري اطالعات سازمان بورس پيشبيني شده و در حال پيگيري و اجراست. سيداحمد عراقچي، مع//اون اجرايي س//ازمان بورس در گفتوگو با سنا گفت: توسعه فناوريهاي حوزه مالي رسالت سازمان بورس و اوراق بهادار است. عضو هياتمديره سازمان بورس با بيان اينكه در دنيا تامين مالي بخش زيادي از بنگاههاي اقتصادي از طريق بازار سرمايه صورت ميگيرد، گف//ت: هزين//ه پايين تامين مال//ي بنگاههاي اقتص//ادي از طريق بازار س//رمايه يك فرصت بيبديل اس//ت و بايد نس//بت به توسعه بيش از پيش آن توجه بيش//تري داشت. عراقچي با تاكيد بر نقش پررنگ فناوري اطالعات در دنيا ادامه داد: توس//عه بازار سرمايه به فناوريهاي نوين وابس//ته شده اس//ت و بخش عمدهاي از فعاليتهاي س//ازمان بورس و بازار سرمايه به طور الكترونيك انجام ميشود. معاون اجرايي س//ازمان بورس عنوان كرد: شرايط در دنياي كنوني به گونهاي رقم خورده كه حوزه فناوري اطالعات به بخش جداييناپذير زندگي روزانه از جمله تجارت تبديل شده و با توجه به اهميت فناوري اطالعات، سازمان بورس نيز يك رسالت براي توسعه بلندمدت و كوتاهمدت اين حوزه براي خود تعريف كرده است. بايدهميشهبهروزبود عراقچي تاكيد كرد: با توجه به پيشرفت حوزه فناوري اطالعات بايد همواره بهروز بود و هيچگاه نبايد نقطهاي را براي توقف در اين مسير تصور كرد بلكهبايدهمگامباپيشرفتهايحوزهآيتيدراين قلمرو حركت و از فرصتها براي بهبود اس//تفاده كرد. معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار به اقداماتاخيرانجامشدهدرسازمانبورساشارهكرد و افزود: به دليل اهميت اين موضوع به روزرساني نرمافزارسامانهاصليمعامالتبورسباهدفحذف حداكثري اشكاالت فني پيگيري و اجرا شد. وي ادامه داد: مذاك//ره با اپراتورهاي بينالمللي براي بهروزرساني نرمافزار سامانه معامالت و راهاندازي سامانه پشتيبان براي كاهش ناپايداري آن نيز از جملهاقداماتيبودكهنتايجمثبتيبههمراهداشت. عضو هياتمديره سازمان بورس با تاكيد بر اينكه سامانه معامالتي بازار سرمايه با وجود مشكالت موج//ود با همت همكاران فني س//ازمان بورس، نهتنها فعال ماند بلكه در بعضي از حوزهها توسعه نيزيافت،گفت:طي01 سالگذشتهكارشناسان فنيتالشگستردهايبرايبهنگامسازيوعملكرد صحيحپايگاهدادههاونرمافزارمعامالتيبازارسرمايه انجام دادهاند اما بخش//ي از سامانه معامالتي بازار سرمايه قابليت توسعه نداشت بنابراين مذاكرات با »آتوس« پس از برجام آغاز ش//د و اين شركت ضمن عذرخواهي رسمي از سازمان بورس به دليل عملكرد گذشته، پذيرفت غيبت 10 ساله خود را جبران كرده و س//امانه معامالتي بازار سرمايه را بهروزرساني كند. راهاندازيابزارهاينوينمالي سيداحمد عراقچي يكي ديگر از راههاي رشد بازار سرمايه را راهاندازي ابزارهاي نوين مالي دانست و گفت: استفاده از ابزارهاي نوين مالي با استفاده از فناوري اطالعات تسهيل شده و راهاندازي معامالت اختيار خريد و فروش به عنوان يكي از ابزارهاي مبتني بر اين فناوري از ديگر اقدامات مهم اخير بود. معاون اجرايي س//ازمان بورس با بيان اينكه روز گذشته افزايش سرعت معامالت، گستردگي ابزارهاي نوين مالي در بازار سرمايه و پيچيده شدن بازارهاي مالي، نياز سرمايهگذاران و معاملهگران را به تغيير نحوه معامالت خود از حالت سنتي به سمت روشهاي نوين افزايش داده است، گفت: در اين راستا مجوزهاي الزم براي فراهم شدن بستر معامالت الگوريتمي صادر و توسعه اين معامالت به عنوان يك راهبرد اساسي در بازار سرمايه در دس//تور كار قرار گرف//ت و پيشنيازهاي الزم از جمله بستر فني مناسب براي سامانه معامالت مهيا شد. وي خاطرنشان كرد: استفاده از اين نوع معامالت ميتواند به صندوقهاي بازارگرداني و بازارگردانان نيز در قبال انجام تعهداتي كه بهعهده دارند، كمك كند. عراقچي به فراخوان ش//ركت مديريت فناوري بورس تهران اشاره كرد و گفت: در راستاي تحقق برنامههاي بلندمدت مديريت فناوري بورس تهران، جذب نيروهاي متخصص و بوميسازي دانش فني، شركت مديريت فناوري بورس تهران فراخواني منتشر و از همه فعاالن اين حوزه دعوت به همكاري كرد. فعالسازيمركزنظارت وي ب//ه ديگر اقدامات انجام ش//ده س//ازمان ب//ورس در حوزه فناوري اطالعات اش//اره كرد و گفت: فعالسازي مركز نظارت بر اطالعات بازار سرمايه )مكنا(، تعامل و مذاكره با چندين موسسه معتبر بينالمللي حسابرسي، گزارشگري مالي و رتبهبندي ازجمله ارنس//ت اند يانگ و ديلويت نيز از ديگر اقدامات انجام ش//ده است. عراقچي عنوان كرد: بخش//ي از دس//تاوردهاي سازمان ب//ورس و اوراق بهادار در حوزه فناوري اطالعات و امنيت اطالعات امسال در نمايشگاه بينالمللي الكترونيك،كامپيوتروتجارتالكترونيك)الكامپ( ارائه خواهد شد. وي افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار براي آش//نايي بازديدكنندگان با خدمات و امكانات س//امانههاي مختل//ف نرمافزاري در حوزههاي عملياتي، اطالعرساني، نظارت، آموزش و فرهنگس//ازي در نمايش//گاه الكامپ 2017 ش//ركت ميكند. يادآور ميشود اين نمايشگاه 30 تيرماه سالجاري لغايت دو مردادماه برگزار ميشود و دوره گذشته آن 424 شركت داخلي و خارجي و 250 شركت در قالب استارتآپ در فضاييبهمساحت00563 مترمربعاز81كشور حضور داش//تند. عالقهمندان به بازديد از غرفه س//ازمان بورس و اوراق بهادار ميتوانند در ايام نمايشگاهبهسالن83B مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.