ارزيابي فعاليت حرفهاي رسانههاي بورسي

Jahan e-Sanat - - News -

برگزاري جشنواره بورس و رسانه و جش//نوارههايي با اين س//بك و س//ياق، ب//رآورد نس//بتا دقيقي از س//طح توانايي ح//وزه مطبوعات و رس//انه نش//ان ميدهد. به گزارش سنا، محسن ايلچي، كارشناس بازار سرمايه درخصوص جشنواره بورس و رس//انه كه در مردادم//اه برگزار ميشود، خاطرنشان كرد: نخستين اتفاقي كه در اين جشنوارهها روي ميده//د برآورد دقيقي از س//طح تواناي//ي ح//وزه مطبوعات اس//ت، دومي//ن اتف//اق اي//ن اس//ت كه از نقاط قوت و ضعف خودمان باخبر خواهيم شد و س//ومين اتفاق اين اس//ت كه نحوه تعامل با رس//انهها و سياس//تگذاريهاي آتي ش//فاف خواهد شد و در اين ميان، شناخت دقيقتري از حوزه فرهنگ رس//انه ب//ازار س//رمايه و تم//ام متغيرها و بازيگرهاي اين مجموعه به دس//ت ميآوري//م. ايلچي در اين خصوص گفت: با برنامههايي از اين دس//ت توانمنديه//اي اصح//اب رس//انه مش//خص ميش//ود و افراد تبديل به برند ميشوند. وي افزود: روحيه رقابتي بين روزنامهن//گاران با اين قبيل جش//نوارهها افزايش مييابد تا بهتر بنويسند و بهتر ديده شوند. آث//ار مطل//وب و ناب ني//ز افزايش خواهد داش//ت. ايلچي در خصوص اهميت بحث خبر و رسانه در بازار سرمايه گفت: واقعيت اين است كه جامعه ما تحليلزده است و با آمدن شبكههاي اجتماعي يا نرمافزارهاي پيامرس//ان بحث خبر اهميت پيدا كرده اس//ت. اما در حوزه بازارهاي مالي با شرايط متفاوتتري نسبت به ساير حوزهها روبهرو هستيم. وي ادامه داد: حوزه خبري بازار سرمايه در واقع يك حوزه خبري دايناميك اس//ت، به دليل اينكه بازار هر روز رفتار سينوس//ي دارد و خبرنگاران اين حوزه نيز مث//ل روزنامهنگاري بانك//ي، روزنامهن//گاري صنعتي و روزنامهنگارياقتصادي،نويسندگاني شفاف هستند. ايلچي ادامه داد: بر همين اساس خبر و رويداد در اين بازار با چگالي و فشردگي بيشتري روبهرو اس//ت يعني تع//داد و تواتر رويدادها خيلي بيش//تر است. اين كارش//ناس حوزه اطالعرس//اني و خب//ر افزود: در اين ب//ازار به دليل اينكه افراد س//رمايه خ//ود را وارد ميكنند منافع بيش//تري نس//بت ب//ه حوزه خبر ورزش//ي و فرهنگي دارد و به همين دليل كوچكترين مسووليت در اين حوزه خبررساني با سرمايه و منافع سهامداران سر و كار خواهد داش//ت. وي يادآور شد: از همين رو مس//ووليت اجتماعي روزنامهنگاران در اين حوزه بيشتر است و اين جش//نوارهها ميتوانند به نوعي مسووليت روزنامهنگاري را يادآوري كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.