روز سبز معامالت بازار سهام

Jahan e-Sanat - - News -

در چهارمين روز دادوس//تدهاي بورس تهران شاخص كل با رشد 42 واحدي و شاخص كل هم وزن با رشد 35 واحدي مواجه شد. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 42 واحد رشد كرد و به رقم 79 هزار و 735 واحدي رسيد و شاخص كل هم وزن پس از 35 واحد رشد به رقم 17 هزار و 390 واحدي دست يافت. ش//اخص بازار شناور نيز با رشد 179 واحدي خود تا رقم 87 هزار و 651 واحدي باال رفت و شاخص بازار اول با99 واحد رشد مواجه شد اما شاخص بازاردومپساز103 واحدرشدبهعدد771 هزارواحديرسيد.مدتيبود كه عرضههاي اوليه در بورس تهران متوقف شده بود چراكه پس از عرضه نماد بركت كه چندان موفق نبود سازمان بورس تصميم گرفت تا زماني كه شرايط بازار مساعد شود، عرضههاي اوليه را متوقف كند، چندي بود كه صحبتهاييازعرضهسهامشركتبهپرداختملتشنيدهميشدوليعرضه اين سهم هر بار به تعويق ميافتاد اما روز گذشته 47 هزار و 500 ميليون سهم معادل پنج درصد از سهام شركت بهپرداخت ملت متعلق به شركت گروهفناورانهوشمندبهسازانفردابهعنوانپانصدونهمينشركتپذيرفته شده براي اولين بار پس از پذيرش و درج شركت در فهرست شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش كامپيوتر و فعاليتهاي مربوط به آن گروه در فهرست نرخهاي بازار دوم و در نماد »پرداخت« به شيوه ثبت سفارش بابت كشف قيمت عرضه شد. همچنين روز گذشته در گروه خودرو اكثريت نمادها روند رو به رشد را در قيمت پاياني تجربه كردند به طوري كه نماد خودرو، سايپا آذين و سرمايهگذاري رنا از جمله نمادهايي بودند كه از دو تا چهار درصد رشد برخوردار بودند اما در گروه فلزات اساسي بيشازنيميازنمادهاروندافزايشيراتجربهكردندونمادهاييهمچونلولهو ماشينسازي، فرآوري مواد معدني و ملي سرب و روي با روند كاهشي مواجه شدند. اما قنديها مخالف روز دوشنبه روند رو به كاهش را در قيمت پاياني تجربه كردند و جز معدود نمادهايي يكدست كاهش قيمت را شاهد بودند. ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته به رقم 175 ميليارد تومانبالغشدكهاينرقمناشيازدستبهدستشدن575 ميليونسهم و اوراق مالي قابل معامله طي 41 هزار و 209 نوبت دادوس//تد بود. افزون بر اين اختصاص نيمي از حجم و حدود 30 درصد از ارزش كل مبادالت فرابورس به بازارهاي اول و دوم در حالي رخ داد كه روز جاري شاهد رشد 1/36 واحدي آيفكس نيز بوديم. روز گذشته بيش از 79 ميليون سهم به ارزشافزونبر552 ميلياردريالدربازارهاياولودومدستبهدستشد كه معادل 50 درصد از حجم و 28 درصد از ارزش كل معامالت روز جاري فرابورساست.درمجموعبيشاز451 ميليونسهمبهارزشبالغبر968 ميليارد ريال در22 هزار 356و نوبت معامالتي در بازارهاي فرابورس مورد دادوستد قرار گرفت. شاخص كل فرابورس نيز با 1/36 رشد و تحت تاثير مثبت كمتر از يك واحد از جانب نمادهاي »بمپنا« و »ارفع« در ارتفاع219 واحدي مبادالت روز گذشته را پشت سر گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.