افزايش 450 ميليارد ريالي ارزش صندوقهاي

Jahan e-Sanat - - News -

براس//اس جديدتري//ن آماره//ا، ارزش صندوقه//اي قاب//ل معامل//ه در خردادماه امس//ال با رشدي854 ميلياردي نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 13 هزار و 458 ميليارد ريال رس//يد. ب//ه گزارش س//مات، شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( اعالم كرد: ارزش صندوقهاي قابل معامله (ETF) در بازار سرمايه بيش از 458 ميليارد ريال افزايش يافت. در حال حاضر 26 صن//دوق قابل معامله در بازار س//رمايه ايران فعال هستند و صن//دوق اعتمادآفرين پارس//يان با ارزش//ي معادل 5445 ميليارد ريال بزرگتري//ن صندوق ETF اس//ت. صندوقهاي قاب//ل معامله صندوق توس//عه يكم 1292 ميلي//ارد ريال، صندوق امين با 1269 ميليارد ريال، پايدار سپهر با 1113 ميليارد ريال، صن//دوق كيان با 918 ميليارد ريال و صندوق آرم//ان آتي كوثر با 742 ميليارد ريال به ترتيب در رتبههاي دوم تا ششم بزرگترين صندوقهاي ETF بازار سرمايه قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.