آثاربرنامههای تولیدي و مالي ایرانخودرو در بازار سرمایه مشهود است

Jahan e-Sanat - - News -

آمارهاي موجود در سامانههاي اطالعرساني بورس تهران حکایت از آن دارد ک//ه آث//ار اجراي برنامه همهجانبه سامانههاي تولیدي و مالي ایرانخودرو به تدریج در بازار سرمایه قابل مشاهده شده است.

ایرانخ//ودرو ب//راي اص//الح ساختار و ترکیب سبد دارایيها، افزایش و تنوع سبد تولید اصالح س//اختار درآمد، افزای//ش بازده و بهب//ود روشه//اي حمایت از س//هامداران خ//رد، برنامههاي متنوعي را در دس//ت اجرا دارد. اجراي ای//ن برنامهها از یکس//و موج//ب افزایش س//هم بازار این گروه از ب//ازار خودروی کش//ور ش//ده و از س//وي دیگر ترکیب درآمدي شرکت ایرانخودرو را به سمت سالمت و کیفیت باالتر س//وق داده و مجموع این عوامل موجبات افزایش س//ود سهام و در نتیجه بازده س//رمایهگذاران در س//هام ایرانخودرو را فراهم آورده است. حمایت از سهامداران خرد گروه صنعت//ی ایرانخودرو از چندي قبل براي ملموستر شدن نتایج اج//راي برنامههاي اصالح ساختار و همچنین حفظ حقوق سهامداران خرد برنامههاي تازهاي را جهت بازارگرداني س//هام این شرکت در تاالرهاي بورس به اجرا گذاشت. به این ترتیب در شرایطي که از زمستان پارسال بازارگرداني سهام ایرانخودرو با هدف حمایت از منافع سهامداران خرد با روشي ت//ازه در ح//ال پیگیري اس//ت، آمارهاي رس//مي ب//ورس تهران نشان ميدهد این موضوع بر روند بازده سهام این گروه خودروسازي اث//ر مثبتي بر جاي گذاش//ته به نحوي ک//ه میانگین ب//ازده 18 ماهه سهام ایرانخودرو در بورس ته//ران از م//رز 60 درصد فراتر رفته است. طبق آمارهاي موجود ارزش سهام ایرانخودرو در بورس تهران از محدوده 160 تومان در پایان پاییز 94 به محدوده 260 تومان در آغاز تابس//تان امس//ال رسیده. این موضوع موجب شده میانگین بازده سرمایهگذاران در س//هام ایرانخودرو در طول یک س//ال و نیم گذشته از 62 درصد فراتر رود.

اص/اح س/اختار و ترکی/ب درآمد

اطالعات مالي منتشرشده در بورس تهران نشان ميدهد عالوه بر افزایش بازده، ساختار و ترکیب درآمدي شرکت ایرانخودرو هم رو ب//ه بهبود اس//ت بهطوري که ایرانخودرو در سال مالي گذشته باالترین رقم درآمد عملیاتي را در صنعت خودرو ایران کسب کرده است. طبق آمار موجود در سایت اطالعات ناش//ران بورس موسوم ب//ه کدال، درآمده//اي عملیاتي شرکت ایرانخودرو در سال مالي 95 مع//ادل 39 درص//د افزایش یافت//ه و به این ترتی//ب جایگاه ایرانخودرو در جمع شرکتهاي داراي س//المت مال//ي و تجاري تثبیت ش//ده اس//ت. در ادبیات مالي به درآمد عملیاتی »درآمد منظم« هم میگوین//د. درآم/د عملیاتی یا »منظم« یک شرکت بیانگر سالمت مالی و تجاری یک ش//رکت است. میزان درآمدهاي عملیات//ي ایرانخ//ودرو طب//ق صورتهاي مالي حسابرسينشده در پایان س//ال مالي گذشته به 256 ه//زار و 122 میلیارد ریال رس//ید، این رقم در س//ال مالي قبل از آن 184 هزار میلیاردریال بود. به باور کارشناس//ان با توجه به اج//راي برنامه تولید بهینه بر اساس حاشیه سود محصوالت و تمرکز روی تولید این خودروها با عرضه خودروهایي نظیر دناپالس و پژو 2008 و چشمانداز موجود ب//راي تداوم این روند باید انتظار داشت فرآیند رشد درآمد عملیاتي ایرانخودرو ادامه یابد.

اث/ر افزای/ش تولید بر س/ود سهام

طبقآمارعملکردایرانخودروکه در بورس تهران منتشر شده، تولید و فروش محصوالت این ش//رکت خودروساز در بهار امسال افزایش مطلوبي داشته است. گروه صنعتی ایرانخودرو در س//ال گذشته هم 651 هزار دستگاه خودرو تولید و روانهبازارکردهبود.اجرايپروژههاي ارتق//اي کیفی//ت در بخشهاي مختلف ایرانخ//ودرو در چندماه اخی//ر به ثمر نشس//ته و منجر به افزایشستارههايکیفيمحصوالت ایرانخودرو از جمله دناپالس، تندر پالس، تندر اتوماتیک، سورن،602 صندوقدار و سایر محصوالت شده است. آمارها نشان ميدهد در این دوره ب//ا وج//ود عرضه قابل توجه خودروه//اي وارداتي، ایرانخودرو توانست با تنوع محصوالت موجب حفظس//همبیشاز25 درصدي ریالیوسهمتعدادي15 درصدي تولید در بازار شود.

رش//د تولید در ایرانخودرو درحالي به دست آمده که با توجه به حادثه آتشسوزي در یکي از شرکتهاي تامینکننده قطعات خودرو در اواخر اردیبهش//تماه، در محافل صنعت خودرو و بازار سرمایه این نگراني بهوجود آمده بودکهآهنگرشدتولیددرصنعت خودرو ایران کند خواهد شد.

طبق آم//اري که در س//ایت اطالعات ناش//ران بورس موسوم به کدال منتش//ر ش//ده، شرکت ایرانخودرو در س//ه ماه نخست امسال یعني تا پایان فصل بهار، 144 هزار و 667 دس//تگاه انواع خ//ودرو س//واري تولی//د کرده است. این آمار نسبت به عملکرد ایرانخودرو در مدت مشابه سال مالي گذش//ته، از رشدي هشت درص//دي حکایت دارد. آمارهاي تازهمنتشرش//ده در بازار س//هام نشان ميدهد شرکت ایرانخودرو در بهار سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 هزار و 761 دس//تگاه خودرو بیش//تر تولید کرده اس//ت. طبق آمار رس//مي منتش//ر ش//ده در بورس تهران، همزمان با رش//د تولی//د، میزان فروش ایرانخ//ودرو هم در بهار س//ال مالي جاري نسبت به بهار پارسال رش//دي 5/8 درصدي را تجربه کرده اس//ت. ایرانخودرو در بهار امسال 125 هزار و 787 دستگاه انواع خودرو سواري را در بازار فروخت.

برنامهه/اي ایرانخودرو براي اصاح ترکیب سبد دارایيها

همچنین جزیی//ات اقدامات و برنامههاي ایرانخودرو براي اصالح ترکیبسبددارایيهاباهدفبهبود کارایي ش//رکتهاي زیرمجموعه اع//الم ش//د. جمع ارزش س//هام شرکتهاي واگذارشده ایرانخودرو در س//ال مالي 95 مع//ادل مبلغ س//ه هزار و 37 میلیارد ریال بوده اس//ت. اجراي این برنامه موجب افزایش درآمدهاي ایرانخودرو از محل واگ//ذاري دارایيهاي مازاد شده است.

شرکت ایرانخودرو نیز همسو با فضاي بانشاط ایجادشده ناشي از عملکرد حوزه سیاست خارجي در دولت یازدهم، سیاست اصالح ساختار س//بد دارایيهایش را در دس//تور کار قرار داده اس//ت. این سیاس//ت در چارچوب آییننامه واگذاري شرکتهاي زیرمجموعه، مصوب هیاتمدیره ایرانخودرو به اجرا درآمده است. در این چارچوب اهتماماصليوتمرکزویژهمدیریت گروه بر واگذاري سهام شرکتهاي زیرمجموعه بوده است.

در سال مالي 1395 معادل 14 درصد سهام شرکت بیمه پارسیان ب//ه مبلغ یک هزار و 59 میلیارد ری//ال واگذار ش//د. همچنین دو درصد از سهام شرکت ایرانخودرو متعلق به شرکت سرمایهگذاري سمند به مبلغ یک هزار و 127 میلی//ارد ریال فروخته ش//د. در ادامه اجراي برنامه اصالح ساختار سبد دارایيهاي ایرانخودرو، 70 درصد از سهام شرکت فنرسازي خ//اور نیز در مجم//وع به مبلغ 353 میلیارد ریال واگذار شد. در این میان بخش دیگری از سهام متعلق به گ//روه ایرانخودرو در سایر شرکتهاي فعال در بورس در مجموع به مبلغ 517 میلیارد ریال فروخته شد.

همچنین این شرکت در نظر دارد پس از بررسي و تحلیل سبد سرمایهگذاريها در صورت لزوم فرآیند اصالح س//اختار را امسال ه//م ادامه دهد ام//ا طبیعتا این فرآیند باید با هدف بهینهسازي ترکیب دارایيها در عین رعایت صرف//ه و صالح اقتصادي به اجرا درآید.

بازتابعملکردایرانخودرودر نهادهاي تصمیمساز

بازت//اب نتای//ج عملک//رد ایرانخودرو در اصالح همهجانبه س//امانههاي تولیدي و مالي در نهادهاي تصمیمگیر و تصمیمساز نظیر مجلس ش//وراي اس//المي قاب//ل توجه بوده ب//ه طوري که سیدجوادحسینیکیا،عضوهیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تازگي اعالم کرده است: ایرانخودرو ب//ا هدایت و درایت تیم مدیریتي خود کوشیده است با اصالح ساختار مالي و ترکیب تولید و کاهش هزینههاي سربار در مسیر بهرهوري و سوددهي قرار گی//رد. او گفت: ایرانخودرو طي چهار س//ال اخیر گامهاي خوبي در زمینه عرضه محصوالت جدید، ارتقاي کیفي و ایمني محصوالت خود و اس//تفاده از فناوريهاي جدید برداشته اس//ت البته این روند باید با شتاب بیشتري تداوم داشته باشد. او تاکید کرد: امضاي قرارداد ایرانخودرو با شرکتهاي دانشبنیان ایراني و شرکتهاي خارج//ي براي طراح//ي پلتفرم محصوالت جدید ایرانخودرو یک گام هوشمندانه در جهت تحقق اقتص//اد مقاومتي و خودروس//از شدن ایرانخودرو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.