تولیدقربانیرقابتبانکها

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنعت«- رییس خانه صنعت و معدن استان تهران در خصوص مشکالت بانک//ی تولیدکنندگان گفت: وقتی س//ود بانکی به 22 تا 23 درصد میرس//د، رقابت بانکها به س//مت این سودها میرود و بار این رقابت روی دوش تولیدکننده میافتد و مسیر آنها را دشوار میکند.

محمدرض//ا مرتض//وی در مراس//م روز صنعت و معدن اس//تان تهران که در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد، درباره وضعیت تولید گفت: تولیدکنندگان ایرانی س//عی میکنند در تمام ش//رایط از تولید دور نش//وند و در س//ختترین شرایط نیز در مس//یر اهداف اقتصادی کش//ور حرکت کردهاند اما این مسیر بسیار سخت و دشوار اس//ت و میبینیم که همکاران ما به خاطر بهره مرکب و جریمه دیرکرد پرداخت وام دچار مشکالت مالی شدید شدند و این در حالی اس//ت که هر دو ن//وع این وجوه که دریافت میش//ود به لحاظ شرعی با استناد به فرمایش مراجع حرام است.

وی با اشاره به اینکه موضوع، خالصه به بانکها نمیش//ود و شرایط کارگرداری نیز سخت است، اظهار کرد: تولیدکنندگان به جایی میرس//ند که بی//ش از اینکه منافع را ب//رای خ//ود بخواهند ب//رای کارگرانی میخواهند که در واحدهای آنها مش//غول هستند و به عشق کارآفرینی دست از تولید در این شرایط سخت نمیکشند، در حالی که ایران تنها کشوری است که 12 ماه کار میکن//د اما پرداختی آنها به کارگرانش//ان معادل 16 ماه است.

رییس خانه صنعت و معدن استان تهران همچنین ظرفیت ته//ران در حوزه صنعت را نامحدود ندانست و خطاب به تولیدکنندگان و کارآفرینان، از آنان خواست که امکانات و سرمایه خود را به سمت حلقههای مفقوده صنعتی در تهران ببرند و به فکر رشد دادن خدمات نوین و فناوریهای جدید در استان باشند. 9 هزار واحد تولیدی باید از تهران خارج شوند در ادام//ه ای//ن مراس//م محمدرض//ا مسفروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ممنوعیت فعالی//ت واحدهای تولیدی تا ش//عاع 120 کیلومتری حریم شهری تهران گفت: یکی از برنامههای//ی ک//ه برعهده این س//ازمان گذاش//ته شده است، موضوع ساماندهی به اصناف، واحدهای تولیدی و کسب و کارها در این استان است که طی آن باید 9 هزار واحد تولیدی که واجد ش//رایط فعالیت در داخل حریم ش//هری تهران نیستند، از آن خارج شوند.

وی ادامه داد: برای جابهجایی آنها هشت منطقه دیده ش//ده اس//ت و مواردی مانند احداث زیرس//اختها، شناس//ایی مناطق مناس//ب برای تولید و رف//ع تداخالتی که فعالیته//ای واحدهای مس//وول در حوزه صنعت//ی معموال در نواحی ش//هرکی پیدا میکنن//د، از جمله اقداماتی اس//ت که در این زمینه صورت میگیرد و این کار، آسان نیس//ت ولی با تمام این اوصاف با س//رعت مناسبی در حال انجام است.

مسف//روش همچنی//ن ب//ا اش//اره ب//ه واحدهایی که میتوانند در حریم ش//هری تهران فعالیت کنند، تصریح کرد: براساس قوانی//ن تنها واحده//ای دانشبنیان اجازه فعالیت در ش//هر تهران را خواهند داش//ت که معموال حداقل آلودگی را دارند و انرژی کمتری مصرف میکنند که این فعالیتهای دانشبنیان شامل 11 گروه اصلی و 1300 زیرعنوان میش//وند که فق//ط هم منحصر به ح//وزه زیس//تفناوری و نانوتکنولوژی نمیشوند. این فعالیتها برای این است که بتوانیم آینده صنعتی استان تهران را به یک آینده پاک و غیرآالینده تبدیل کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به دیگر عملکردهای این س//ازمان به تش//کیل جلس//ات ستاد تسهیل اشاره کرد و گفت: این ستاد صرفا برای رس//یدگی ب//ه ام//ور تولیدکنندگان و تس//هیل امور تولیدی اس//ت؛ بهگونهای که فعاالن بخشخصوصی ش//اهد هستند جلسات این ستاد با حضور خودشان برگزار ش//ده و قس//مت عمدهای از فعالیت آن به رسیدگی به مشکالت بانکی، قانونی و بین ادارهای تولیدکنندگان میگذرد.

وی با اشاره به وضعیت تسهیالت رونق تولید که از جانب دولت پرداخت میشود، عنوان کرد: با توافقی که با سیس//تم بانکی صورت گرفته اس//ت، مقرر شد هر واحدی که بخواهد از تسهیالت رونق تولید استفاده کند، با ارائه پرونده خود به شورای تسهیل بتواند مج//وز الزم را بدون در نظر گرفتن جریمه دیرکردهای قبلی برای اس//تفاده از وام رونق تولید دریافت کند.

تولیدکنندگانایرانیسعیمیکننددرتمامشرایطازتولیددورنشوندودر سختترین شرایط نیز در مسیر اهداف اقتصادی کشور حرکت کردهاند اما این مسیر بسیار سخت و دشوار است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.