خودروسازان دچار کمبود منابع مالی هستند

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- دبیر انجمن قطعهسازان همگن خودرو با اشاره به سرمایه 10 هزار میلیارد تومانی فریز شده در بانکها گفت: این مبلغ سرمایه در گردش خودروس//ازی بنا به توصیه دولتمردان فریز ش//ده است، البته کل طلب ما بیش از این میزان است، این مبلغ اصل طلب بدون سود بانکی است که با توجه به بهره بانکی عمال جریمه آن بر دوش قطعهسازان افتاده است.

آرش محبینژاد افزود: متاس//فانه س//رمایهگذاری ثابت برای توسعه زیرس//اختها در این عرصه بس//یار مهم اس//ت که کمتر به آن توجه شده است.

او مش//کل اصلی خودروسازان را در دو مورد جستوجو کرد و گفت: در حال حاضر خودروسازان دچار کمبود منابع مالی هستند که بخشی به دلیل فریز شدن سرمایه و بخش دیگری هم به دلیل بهره بانکی است که رشد آن روزانه است.

محبینژاد گفت: مدیران صنعت خودرویسازی ما به دلیل بحران مالی دچار آشفتگی شدهاند.

او با رد قانون مصوب چهار ماهه برای دریافت بدهیهای بانکی گفت: قانونی برای وصول مطالبات در مدت چهار ماه وجود ندارد. این درحالی است که تا پیش از این قطعهسازان در مدت یک ماه بدهی خود را وصول میکردند اما با وقوع بحران نقدینگی، شرایط بازار ملتهب شد و شد آن چیزی که امروز میبینید.

دبیر انجمن قطعهسازان خودرو با انتقاد از اینکه چرا خودروسازان به تعهدات خود عمل نمیکنند، افزود: در حال حاضر گردش نقدینگی در صنعت خودروس//ازی دچار اختالل اس//ت که برای خروج از این بحران باید بخش//ی از این مبالغ مالی که در بانکها فریز شده است به چرخه تولید بازگردد.

او با اشاره به عوامل موثر در بازار صنعت خودروسازی گفت: نرخ ارز، تورم، تعرفه واردات و بهره بانکی عوامل تاثیرگذار در صنعت خودروست، حال زمانی که خودروسازان با نرخ بهره باال روبهرو هستند چطور میتوانند به رقابت با رقبای خارجی فکر کنند.

میرخانی رش//تی، عضو انجمن خودروس//ازان ریشه مشکل کنونی خودروسازان را سیاستگذاری اقتصادی و مالی دولت دهم یاد کرد و گفت: بحث قیمتگذاری خودرو که در دولت دهم بنیانگذاری شد، نتیجهای جز بدهی 6500 میلیارد تومانی خودروسازان به بانکها نداشت.

او مشکل دیگر را عدم رشد دانش فنی در صنعت خودروسازی عنوان کرد و افزود: عدم سرمایهگذاری در خرید دانش فنی در تمامی سطوح موجب شده تا با استانداردهای روز فاصله داشته باشیم، متاسفانه ما در تمام//ی صنایع نگاهمان را تنها به امروز دوختهای//م و برای آینده هیچ برنامهریزی نکردهایم.

او گفت: زمانی که ماش//ینآالت و دانش فنی بهروز نش//ود، به دنبال آن هزینههای تولید باال میرود و در نتیجه صنعت برای جبران کاهش نقدینگیبهسراغخریدماشینآالتدستدومحرکتمیکندکهنتیجهای جز رشد هزینههای تولید ندارد.

عضو انجمن خودروسازان افزود: نداشتن دانش فنی و غرور اضافی ریشه اصلی بدهکاریهای امروز است.

قناتی مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت با اشاره به اینکه این بدهیها در مدت کوتاهی ایجاد ش//د اما آثار پایدار و طوالنیمدتی روی صنعت خودروسازانداشت،گفت:مجموعهاینبحرانهاموجبشدتاخودروسازان نتوانستند جریان مالی را به خوبی هدایت کنند.

او افزود: این بدهیها تنها به یک خودروساز داخلی مربوط نمیشود و در حقیقت همه خودروسازان کشور را مبتال کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.