پیشنهاد اتحادیه اروپا بر اعمال تعرفه ضد دامپینگ 23 درصدی واردات فوالد ایران

Jahan e-Sanat - - News -

یکی از اسناد اولیه کمیسیون اروپایی نشان میدهد که این کمیسیون پیشنهاد کرده، تعرفههای قطعی ضددامپینگ بر واردات فوالد از کشورهای ایران، روسیه، اوکراین و برزیل اعمال شود.

یکی از اسناد اولیه کمیسیون اروپایی نشان میدهد که این کمیسیون پیش//نهاد ک//رده که تعرفههای قطع//ی ضد دامپینگ ب//ر واردات فوالد از کش//ورهای ایران، روس//یه، اوکراین و برزیل اعمال شود. این تعرفهها برای حمایت از مصرفکنندگان اروپایی معادل کمترین قیمت فوالد وارداتی به اروپا خواهد بود.

تعرفههای پیش//نهادی بین 5/3 تا 33 درصد خواهد بود و بس//ته به هر شرکت و هر کشور متفاوت است. برای فوالد تولیدی شرکت فوالد مبارکه ای//ران تعرفه 23 درصدی تعیین ش//ده اس//ت. این گزارش حاکی اس//ت، تعرفههای ضد دامپینگ بر فوالد وارداتی از صربستان اعمال نخواهد شد.

به گزارش تسنیم به نقل از پالتس، کمیسیون پیشنهاد کرده که حداقل قیمت وارداتی72/374 یورو در هر تن تعیین شود که افزایش قیمت مواد خام بعد از دوره تحقیقات انجام شده نیز در آن لحاظ شده و در این مورد »مناسبتترین نوع اقدام« توصیف شده است.بر اساس این سند، تعرفههای ضد دامپینگ تعیین شده به تولیدکنندگان اروپایی اجازه خواهد داد تاثیرات مخرب اقدامات دامپینگی کش//ورهای صادرکننده فوالد به اتحادیه اروپا را جبران کنند. این اقدام با هدف توانمندسازی شرکتهای فوالد اروپا برای رسیدن به یک سطح پایدار از سوددهی اتخاذ شده است. این سند همچنین حاکی است: »باید از هرگونه تبعات منفی افزایش قیمتها بعد از پایان دوره تحقیق که میتواند تاثیری بسیار منفی بر کسب و کار مصرفکنندگان داشته باشد جلوگیری شود. به عالوه، باید از بروز اختالل جدی در عرضه فوالد به بازار اتحادیه جلوگیری شود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.