افزایش دو برابری تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی و صنعتی

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران از افزایش دو برابری تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی و صنعتی در راس//تای طرح رونق تولید خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ش//هرکهای صنعتی ایران، علی یزدانی در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در استان فارس با اشاره به آغاز مجدد نامنویس//ی واحدهای صنعتی و تولیدی در س//امانه بهینیاب، از نامنویسی بیش از 4 هزار و 900 متقاضی دریافت تسهیالت طرح رونق تولید و نیز متقاضیان دریافت تس//هیالت نوس//ازی واحدهای صنعتی خبر داد.

یزدانی افزود: براساس تدابیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، امسال بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای فعالسازی01 هزار واحد راکد و زیر ظرفیت، نوسازی 10 هزار واحد تولیدی، رونق دو هزار واحد معدنی و فعالسازی شش هزار طرح صنعتی باالی 60 درصد پیشرفت، اختصاص مییابد.

وی افزود: عالوه بر این تسهیالت، بیش از 10 هزار میلیارد تومان نیز برای تامین نقدینگی حدود صد هزار واحد صنفی در نظر گرفته ش//ده است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اخذ مالیات از خریدار محصوالت و نیز کاهش سود تسهیالت بانکی برای فعاالن صنعتی را از مهمترین تدابیری بیان کرد که امسال در دستور کار دولت قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.