کاهش زیانهای مالی خودروسازان به واسطه خصوصیسازی واقعی

Jahan e-Sanat - - News -

خبرخودرو - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در رابطه با راههای دستیابی به خصوصیسازی در صنعت خودروسازی گفت: خصوصیسازی به معنای خروج از مالکیتهای دولتی است و برای تحقق خصوصیس//ازی در صنعت خودروسازی باید این مساله مدنظر قرار گیرد.

محمود بهمنی با اش//اره به لزوم خصوصیس//ازی در صنایع مادر افزود: یکی از راههای واگذاری صنایع مادر و صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واگذاری از طریق سهام شرکتها در بورس است تا خصوصیسازی به معنای واقعی صورت پذیرد.

وی در رابطه با تاثیر خصوصیسازی بر رشد اقتصادی کشور تصریح کرد: در صورتیکه خصوصیس//ازی ب//ه صورت واقعی صورت پذیرد، درصد ضرررس//انی مالی به صنایع کاهش مییابد و رشد و شکوفایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیس//یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان اظهار داشت: تحقق خصوصیسازی تنها راه برونرفت از مشکالت اقتصادی موج//ود در جامعه اس//ت و با واگذاری صنای//ع مادر از جمله صنعت خودروس//ازی ب//ه بخش خصوصی، تحولی عظیم در حل مش//کالت اقتصادی کشور رخ خواهد داد البته دولت باید به نقش نظارتی خود بر فعالیتهای تولیدی خودروسازان ادامه دهد تا دستیابی به اهداف رشد و توسعه در صنایع امکانپذیر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.