حراج قديميترين پرتره خواهران »برونته«

Jahan e-Sanat - - News -

خواهران »برونته« سه خواهر انگليسي بودند كه كتابهايش//ان در دههه//اي 40 و 50 قرن نوزدهم ميالدي منتشر شد و آثارشان جزو آثار كالسيك ادبيات جهان قرار گرفت. يك نقاشي از اين سه خواهر مشهور ادبيات انگليسي كه به اش//تباه خريداري شده بود در يك حراجي 50 هزار پوند فروخته شد.

اين پرتره را »سر ادوين لندسير« از »اميلي«، »آن« و »ش//ارلوت برونته« كشيده و يكي از دو پرتره گروهي موجود از اين س//ه خواهر شمرده ميشود. »لندس//ير« در سال 1833 وقتي اين خواهرهاي نويسنده به يوركشاير شمالي رفته بودند، با آنها مالقات كرد. او در آن زمان نقاشي ج//وان ب//ود و هنوز به هنرمن//د محبوب ملكه ويكتوريا تبديل نشده بود. تاريخ خلق اين اثر به سال 1834 برميگردد.

در اين نقاش//ي جزيياتي همچ//ون دندان جلوآم//ده اميل//ي برونته و دس//تبندي كه در يادگاريهاي خاندان »برونته« برجاي مانده به خوبي ديده ميشود.

فروشنده ناش//ناس اين اثر، يك دهه پيش ب//راي خريد اثري از يك حراج//ي اقدام كرد و وقت//ي براي بردن آن كار رفت به او گفته ش//د اثر خريداريش//دهاش به اشتباه به فرد ديگري داده ش//ده و او ميتواند تابلويي با همان قيمت را كه پرترهاي از س//ه زن را به تصوير كش//يده، صاحب شود.

او كه آن زمان احساس شكست ميكرد، وقتي ديد يكي از زنان تصويرشده، كتاب و قلم در دست دارد همه تالش//ش را انجام داد تا به هويت آنها پي ببرد و متوجه شد اين نقاشي نادر سه خواهر »برونته« را نشان ميدهد و هزاران پوند ارزش دارد. خريدار اين نقاشي هم كه نامي از او فاش نشده، سرمايهگذاري هنري است و قصد دارد پس از بررسيهاي بيشتر درباره اين پرتره تاريخي، آن را به حراج بگذارد.

خواهران »برونته« سه خواهر انگليسي بودند كه كتابهايش//ان در دههه//اي 40 و 50 قرن نوزدهم ميالدي منتشر شد و آثارشان جزو آثار كالسيكادبياتجهانقرارگرفت.شارلوتبرونته متولد 21 آوريل ،1816 اميلي برونته متولد 30 ژوييه 1818 و آن برونته متولد 17 ژانويه 1820 فرزندان پاتريك برونته در يوركشاير غربي به دنيا آمدن//د. آنها داراي دو خواهر ديگر نيز بودند كه در كودكي از دنيا رفتند. برادرشان »برانول« نيز يك ش//اعر و نقاش مشهور به شمار ميرود. در س//ال 1846 اين سه خواهر كتاب شعري را با هزينه خود منتش//ر كردند و براي انتش//ار آن اسامي مستعار »كارر« براي شارلوت، »اليس« ب//راي اميلي و »اكتون« را انتخاب كردند، البته اين كتاب موفقيتي به دست نياورد و پس از آن خواهران به نوشتن رمان روي آوردند.

سپس كتابهاي »اگنسگري« توسط آن و »جين اير« توسط »شارلوت« در سال 1847 به چاپ رس//يدند كه در اين س//ال »جين اير« ج//زو پرفروشترين آثار به ش//مار ميرفت. در س//ال 1848 اميلي رمان »بلنديهاي بادگير« و آن داس//تان »مس//تاجر عمارت وايلدفل« را منتشركرد.

اميلي 30 ساله و آن 29 ساله به فاصله شش ماه بر اثر ابتال به ذاتالريه در سالهاي 1848 و 1849 جان خود را از دست دادند. برادرشان نيز براثرهمينبيماريدرگذشت.شارلوتبهنوشتن ادامه داد و ازدواج كرد اما او هم در مارس 1855 قرباني ذاتالريه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.