فقطبهرهبرداريازباغكتاببرعهدهنشرشهراست

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- ناصر اماني، معاون توس//عه شهري و امور شوراهاي شهرداري تهران در جلسه ديروز شوراي شهر تهران در واكنش به سخنان حقاني درباره باغ كتاب گفت: پروژه باغ كتاب يكي از بزرگترين پروژهها در سطح خاورميانه است، انقدر آن را چنگ نزنيد و زخمي نكنيد. براساس اساسنامه سازمان فرهنگي و هنري شهرداري اداره باغ كتاب برعهده اين سازمان است چراكه موضوعش به بحث كتاب و انتشار ارتباط دارد. مالكيت باغ كتاب به سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تعلق ندارد بلكه بهرهبرداري اين پروژه به سازمان واگذار شده است. اماني با تاكيد بر اينكه هزينه باغ كتاب از 320 ميليارد تومان كمتر بوده اس//ت، گفت: كل پروژه با 280 ميليارد تومان تمام شد كه 220 ميليارد براي ساخت و 60 ميليارد تومان براي تجهيزات هزينه شد. نشر شهر به سازمان فرهنگي و هنري شهرداري وابسته است و فقط بهرهبرداري از باغ كتاب به اين سازمان واگذار شده و مالكيت آن كماكان براي شهرداري تهران است. حقاني در واكنش به سخنان اماني اظهار كرد: سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران زير نظر شهرداري اداره نميشود. عده زيادي توسط شهرداري اخراج شدهاند و جا دارد بپرسيم بايد به سخنان كدام مدير اعتماد كرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.