كارگردانايرانيدرجستوجوي»مريلينمونرو«

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مهرشاد كارخاني درحال انتخاب بازيگر براي تازهترين اثرش به نام»خداحافظمريلينمونرو«است.بنابراعالممشاوررسانهايفيلم؛مهرشاد كارخانيفيلمنامهفيلم»خداحافظمريلينمونرو«را همراهباحميدغالمي نوشته و قصد دارد بهزودي ساخت اين فيلم را آغاز كند. كارخاني هم اكنون در حال انتخاب بازيگران نقشهاي مختلف فيلم و بهخصوص بازيگري است كه شباهتي نزديك به مريلين مونرو داشته باشد. پيشتوليد اين فيلم بعد از قطعي شدن انتخاب بازيگران اصلي و صدور پروانه ساخت در نيمه دوم سال آغاز و اين فيلم در ايران ساخته ميشود. »خداحافظ مريلين مونرو« فيلمي اجتماعيوشهرياستوفقطبهزندگيسينماييمريلينمونرونميپردازد. درخالصهداستان»خداحافظمريلينمونرو«آمدهاست:»ستارههايسينما به نوبت ميآيند، ميدرخشند و بعد از مدتي محو ميشوند. مريلين مونرو اما همچنان پر نور و يگانه است. هر چقدر جامعه درگير روزمرگي باشد اما بامريلينهمچنانميتوانبهقصه عاشقانهايرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.