بزرگترين اكران خصوصي سينماي ايران

Jahan e-Sanat - - News - تجسمي

مهران مديري در آستانه اكران عمومي اولين فيلم سينمايي خود »ساعت پنج عصر« را براي جمعي از چهرههاي سياس//ي، هنري و ورزشي نمايش داد.

از همان تابس//تان سال گذشته كه نشست خبري فيلمي با نام »ساعت پنج عصر« در يكي از هتلهاي تهران و با شكلي متفاوت از نشستهاي خبري سينمايي آن هم در حالي كه هنوز فيلم ساخته نشده بود، برگزار شد، حساسيتها نسبت به اولين ساخته سينمايي مهران مديري كمي زيادتر شد.

مديري در آن نشست خبري كه كمحاشيه هم نبود، از برگزاري نشستهاي خبري بيشتري تا تكميل پروژه و اعالم نام عوامل در نشس//تها خبر داد؛ وعدهاي كه البته شايد به خاطر همان حاشيهها عملي نش//د تا همان يك دورهمي با اهالي رسانه از معدود نشستهاي مهران مديري با خبرنگاران باشد.

پس از گذشت تقريبا يكسال از مدتي قبل فيلم »ساعت پنج عصر« آماده اكران شد و نوبت نمايش آن به آخر تيرماه رسيد كه البته در همين چند روز گذشته خبرهايي از بروز مشكل در صدور پروانه نمايش فيلم منتشر شد؛ اخباري كه حاكي از مميزي بر فيلم بود و مديري هم در واكنشي به اين اتفاق توضيح داد كه فيلم سياسي نساخته بلكه برداشت سياسي از آن شده است.

او در حال//ي فيلم خ//ود را كمدي اجتماعي خوانده كه در روند حوادث داستان هم ميتوان نقدهاياجتماعيزياديراديدولياينلحظههاي كمدي در طول فيلم كم شده و در انتها بيشتر با يك كمدي تلخ روبهرو خواهيم شد.

مديري چند روز مانده به اكران رسمي فيلم خود تعدادي از اهالي رسانه و هنري و ورزشي را دعوتكردتابهتماشايفيلمشبنشينندودراين بيناگرچهسليقههامتفاوتاستامااتمسفرغالب سالن سينما حاكي از رضايت نسبي هنرمندان و ديگر تماشاگران اين فيلم بود.

بر اين اساس نويسنده، كارگردان و تهيهكننده فيلم سينمايي ساعت پنج عصر شامگاه دوشنبه 26 تيرماه در پرديس سينمايي كورش ميزبان تعداد زيادي از هنرمنداني شد كه برخي از آنها در ماههاي اخير مهمان مهران مديري در برنامه تلويزيوني دورهمي بودند ولي بيشتر، چهرههاي شناختهشده همچون بهمن فرمانآرا، همايون شجريان،حسينعليزادهوالبتهمحمدباقرنوبخت سخنگوي دولت بودند كه به تماشاي نخستين فيلمسينماييمديرينشستند.

كارگردان فيلم س//اعت پنج عصر كه نقشي كوتاه هممانند بسياري ديگر از بازيگران فيلم ايفا كرده اس//ت، پيش از شروع نمايش فيلم خود با اشاره به نبود محمود كالري و انوشيروان روحاني در سالن به دليل سفر گفت: امشب بزرگترين اك//ران خصوصي در تاريخ س//ينماي ايران رقم خورده و هنرمندي نيست كه در ميان ما نباشد. اين اتفاق شگفتانگيز است و همه، منت بر من گذاشتيد.

مديري با بيان اينكه نميتواند نام تمام 630 مهمان هنرمند اين مراسم را بخواند، افزود: اما چند اسم را بايد نام ببرم از جمله آقاي نوبخت معاون رييسجمهور، بهمن فرمانآرا، حسين عليزاده و همايون ش//جريان كه ايكاش حال اس//تاد بزرگ هم خوب ب//ود و اينجا بودند كه روي چشم ما جا داشتند.وي همچنين گفت: سه نفر هستند كه به طرز شگفتانگيزي دلم ميخواس//ت امش//ب بودند و مطمئنم همين گوشه كنارها هستند؛ علي معلم، افشين و عارف لرستاني. اين برنامه كه شروع آن از ساعت 21 اعالم شده بود، با پيانو نواختن سامان احتشامي و نيز اجراي دو قطعه توس//ط ساالر عقيلي و همراهي همس//رش حرير شريعتزاده با پيانو آغاز شد. رضا عطاران، سيامك انصاري، فرهاد اصالني، آزيتا حاجيان، رويا تيموريان، مهتاب كرامتي، حسين پاكدل، عاطفه رضوي، بهروز افخمي، علي انصاريان، بزرگمهر حسينپور، بيتا فرهي، ساالر عقيلي، سامان احتشامي، همايون شجريان، امير جعفري، حسين عليزاده، عادل فردوس//يپور، رضا جاوداني، بهمن فرمانآرا، رامبد جوان، همايون ارشادي و مجيد مظفري از جمله مهمانان حاضر در اكران خصوصي اين فيلم كه پخش آن را علي سرتيپي، مديرعامل شركت فيلميران برعهده دارد، بودند.

ب//ا توجه به اينكه نوبخت س//خنگوي دولت يكي از مهمانان ويژه اكران خصوصي فيلم مهران مديري بود شنيده ميشد مشكلي كه براي صدور مجوز و مميزي فيلم پيش آمده بود با وساطت و پيگيري نوبخت رفع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.